Kvikkleire på Sunnmøre Leirskred. Når massene nederst i skråningen glir ut, forsvinner den stabiliserende vekten og mer kvikkleire kan bli overbelastet og flyte ut. Slik vil skredkanten kunne forplante seg bakover så langt det er kvikkleire i grunnen og at kvikkleira ligger med en viss helning. Dette er et vanlig adferdsmønster for kvikkleireskred. Kilde: “Kvikkleireskred ved Esp, Byneset i Trondheim”; NVE 09.01.2012

Kvikkleire på Sunnmøre

Ikke før er faren over under Veslemannen, før NVE minnes oss om at farlige kvikkleiresoner er kartlagt på Sunnmøre.

Faren for store områdeskred er kartlagt for fire kommunar i Møre og Romsdal fylke: Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund.

Totalt tre potensielt skredfarlege kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner er lokalisert i dei tre kommunane.

I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred i kommunane, skriver nve.no.

– Rapporten vil gje store forbetringar i arealplanarbeidet og gje eit godt grunnlag for å redusere faren for områdeskred i dei kartlagde kommunane, seiar regionsjef ved NVE Region Vest, Brigt Samdal. Rapportane vil bli publisert på NVE sine nettsider i løpet av dei nærmaste dagane.

Grunnlaget for kvikkleiresonene er kart- og terrenganalyser, synfaringar i felt og grunnundersøkingar. Karta er produsert i digital form og inngår i det offentlige kartgrunnlaget (DOK), slik at kommunane og andre kan nytte dei i eigne verktøy saman med anna kartdata. Dessutan er det laga ei eiga kartløysing for «aktsemdkart-områdeskred» for kommunane.

NVE understreker at oversiktskartlegginga ikkje er ei utfyllande kartlegging for alle områder der kvikkleire vert påvist og at kartlegginga har hatt fokus på eksisterande busetnad og moglege erosjonskjelder. I områder under marin grense (tidlegare havnivå) vil kvikkleire generelt kunne eksistere utanom kartlagde faresoner, i større områder eller i avgrensa lommer.

Sjå kvikkleiresoner på kart for dei fire kommunane på NVEs nettstad.

X