Jakter på kvikkleireFoto: Jordbrukslandskap på Romerike. Rennen med skog vokser i en gammel ravine dannet av vann som eroderer i marin leire. Foto: Halfdan Carstens

Jakter på kvikkleire

Norges Geotekniske Institutt skal undersøke store landområder øst for Oslofjorden på leting etter kvikkleire.

Store landområder skal undersøkes på jakt etter kvikkleire i Follo, skriver nrk.no.
Kvikkleire er en form for marin leire som ble avsatt da deler av landet vårt var dekket av hav etter den siste istiden. Marin leire er mest utbredt i lavtliggende strøk i Trøndelag og på Østlandet, men finnes også andre steder i landet.
Leira er i utgangspunktet stabil, men om saltet i porerommene vaskes ut, kan saltinnholdet nå en kritisk grense, og bli ustabil (kvikk).
I verste fall kan leira kollapse og danne et tyntflytende skred som kan gjøre stor skade på eiendom og mennesker.
Norges Geotekniske Institutt har kartlagt utsatte områder siden 1978, og nå skal de vurdere et 200 kvadratkilometer stort område fra Son i sør mot Oppegård i nord, skriver nrk.no videre.
Blant de siste kvikkleireskredene finner vi skredet i Sørum i november 2016. Skredet ble trolig utløst av menneskelig aktivitet, og hendelsen krevde tre menneskeliv.

X