Norge må kartlegges innen 2030

Norge må kartlegges innen 2030

Norsk Bergindustri er tydelig på at bergindustrien må spille en nøkkelrolle om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres. 

– Den kommende regjeringsplattformen må tilrettelegge for vekst, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri. Hall forteller videre at de neste fire årene blir særdeles viktige, da det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle. 

Norsk Bergindustri har følgende seks innspill til en ny regjeringsplattform:  

  • Geofysisk kartlegging: Norsk Bergindustri ønsker at regjeringen legger til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030. Det betyr at Norges geologiske undersøkelse må styrkes
  • Behov for et statlig fond: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal man ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger man mye mer av en rekke metaller og mineraler. Norsk Bergindustri anmoder at regjeringen legger til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland. 
  • Mer forskning: Norsk Bergindustri ønsker at regjeringen legger til rette for et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring. 
  • Mer bruk av norsk stein: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer. 
  • Kortere saksbehandlinstid: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensingsloven og plan- og bygningsloven. Norsk Bergindustri anmoder om at regjeringen legger til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden. 
  • Handlingsplan for kritiske råvarer: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.  

Dyphavsmineralenes rolle 

Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Norsk Bergindustri mener at det er viktig at mineralressursforvaltningen og den norske bergindustriens rolle i utvinning av dyphavsmineraler, sees i sammenheng med den landbaserte.  

– Vi tror dette vil vise at det er positive effekter av å supplere landbasert mineralproduksjon fra havbasert. Norske mineralselsskaper og rådgivende fagmiljøer har f.eks. utviklet betydelig kunnskap knyttet til miljøpåvirkning fra mineralpartikler i vannmasser og deponering på havbunnen i forbindelse med utredning av godkjente sjødeponier, sier Hall.  

Norsk Bergindustri mener at man foreløpig er på et tidlig stadium, og de avventer ytterligere kunnskap om forekomster og utvinning.  

– Vi synes først og fremst at myndighetene nå skal konsentrere seg om å legge ytterligere til rette for å utvinne lønnsomme forekomster på land, sier Anita Helene Hall. 

På konferansen NCS Exploration – Deep Sea Minerals 2021 20. – 21. oktober i Bergen blir de viktigste utfordringene og mulighetene ved leting etter dyphavsmineraler diskutert av verdens fremste eksperter innen en rekke fagområder. Konferansen tar også opp andre aspekter ved dyphavsmineraler, så som dannelsen av dyphavsavsetninger, karakterisering av forekomster, behovet for kritiske mineraler og – ikke minst – hvordan leting og utvinning kan påvirke miljøet. Flere selskaper som har vist interesse for å være med i den aller første konsesjonsrunden vil også presentere sine tanker og ideer om utforskningen av dyphavet. 

BILLETTER OG REGISTRERING 

X