Økt farenivå for Mannen

Økt farenivå for Mannen

Mye nedbør har satt fart på Mannen. Nå er farenivået hevet til gult.

Bevegelsane i fjellpartiet Veslemannen har den siste veka auka gradvis. Hastigheita er om lag 9 mm/døgn i øvre del av området, og rundt 1 mm/døgn for nedre del av området. Som følgje av dette hever NVE farenivået til gult, noko som inneberer at overvakingsrutinane blir noko intensivert.
I vinter var det ubetydeleg bevegelse ved fjellpartiet, men i samband med snøsmeltinga i starten av mai blei det bevegelsar i fjellpartiet att. Gjennom sommaren har det vore jamn bevegelse.
Veslemannen er ein avgrensa del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen, som har hatt relativt store bevegelsar dei siste haustane. Området ligg 1100-1200 moh. og har et volum på 120 000 – 180 000 m3. Dette er om lag ein prosent av det totale volumet av Mannen. Medan den årlege bevegelsen til Mannen er opptil 2 cm/år, har bevegelsen på Veslemannen vore opptil 1 m/år.
Daglege rapportar om bevegelsane vil bli publisert her

X