Skredfaren er kartlagtKartografi: NVE

Skredfaren er kartlagt

Bremanger kommune får no betre og meir presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartet syner at det er steinsprang som er den skredtypen som i dei fleste tilfella utgjer fare for busetnad.

NVE overleverte kartet til kommunen tysdag 18. april. Kartet tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred. Dei kartlagde områda er Kalvåg, Bremangerbygda, Svarstad – Varpe, Berle, Hunskår, Skatestraumen, Kollset oppvekst, Davik, Ålfoten, Svelgen, Ytrehus, Sandvika, Nordbotnen og Sørbotnen.
– Kartlegginga gjev oss ny kunnskap om skredutfordringane i Bremanger. Faresonekartet syner at det ligg blant anna hus, sjukeheim og idrettshall innanfor 100-års faresona for skred, fortel Siss-May Edvardsen, sjefingeniør NVE.
Karta er enkle i bruk. Det er teikna ein felles faresone for dei aktuelle skredtypane, slik at kommunen berre treng å forholde seg til ein faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversikt over kva område som er skredutsatt.
– Med faresonekartet som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakshandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, seier Edvardsen.
Grunnlaget for faresonekartet er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidlegare skredhendingar, synfaringar i felt og modellering av skreddynamikk. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytte dei i eigne verkty saman med andre kartdata.

X