Varsler gjennomgang Foto: Regjeringen

Varsler gjennomgang

Olje- og energiminister Tina Bru tar til orde for en gjennomgang av regelverket så snart den akutte situasjonen i Gjerdrum er over.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune har skapt en stor debatt rundt hvorvidt det er trygt å bygge og bo i områder med kjente kvikkleireforekomster.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i følge nrk.no gjort beregninger som viser at 110 000 personer bor på kartlagte kvikkleiresoner i Norge. Det kan i tillegg være flere mennesker som bor på hittil ikke kartlagte områder med kvikkleire.

Å bo på kvikkleire er imidlertid ikke nødvendigvis risikofylt. Så lenge grunnen får ligge i ro, er leira stabil.

I en sak på nrk.no tar olje- og energiminister Tina Bru til orde for en full gjennomgang av regelverket.

– Vi må gå gjennom hva det var som skjedde i utbygginga i Gjerdrum. Og det vil være naturlig med en gjennomgang av regelverk og hva vi kan lære av dette, sånn at noe slikt ikke skjer igjen, sier Bru til nrk.no.

Denne gjennomgangen vil påbegynne så snart den akutte situasjonen i Gjerdrum er over.

LES OGSÅ: Advarte om skredfaren

Kartet viser områder som er kartlagt med hensyn på kvikkleire (rødt) og pågående kartlegging (oransje). Kartografi: NVE

Bratte og høye skråninger

I en rapport fra 2005 utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI), ble tidligere kartlagte kvikkleiresoner på Østlandet og i Trøndelag oppdatert, og sonene ble evaluert og klassifisert med hensyn på risiko for skred.

I rapporten påpeker NGI at større og mindre skred kan utløses når skråninger i kvikkleireområder når kritiske verdier for høyde eller helning. Skredene er en direkte følge av bratte og høye skråninger. Naturlig erosjon kan over tid bidra til å øke risikoen for skred, men i mange tilfeller er det menneskelige aktiviteter relatert til utbygging og endringer i landskapet som er den utløsende faktoren.

Kvikkleireskred et scenario

I sin årlige Analyser av krisescenarioer for 2019, trakk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) frem Bakklandet i Trondheim som et scenario for kvikkleireskred i by. De skrev:

Scenarioet Kvikkleireskred i by er lagt til Øvre Bakklandet i Trondheim. Det er registrert ni andre kvikkleiresoner i tettbygd strøk i Norge. Sannsynligheten for det konkrete scenarioet er anslått til 4 prosent i løpet av 100 år, og overført sannsynlighet er 35 prosent i løpet av 100 år. Konsekvensene av et skred på Øvre Bakklandet vil være svært store. Det er anslått 200 omkomne og 500 alvorlig skadde og syke. Uerstattelige kulturminner vil gå tapt, og de økonomiske tapene vil også være svært store.

DSB la et kvikkleireskred i Bakklandet i Trondheim til grunn i sin seneste publiserte analyse. Illustrasjon: DSB

DSB presiserte at risikoen for et skred i dette området er lav og forventet å kunne inntreffe i løpet av 2 000 til 3 000 år. Scenariet er imidlertid ikke like usannsynlig på landsbasis. DSB legger til grunn at det historisk sett har gått ett større kvikkleireskred i Norge per år, og om lag 80 prosent av skredene skjer i en av de kartlagte kvikkleiresonene. Kvikkleireskredet i Gjerdrum blir ikke det siste.

X