Dyrere, men mer miljøvennlig Foto: Njål Hagen

Dyrere, men mer miljøvennlig 

Naturstein kan brukes om og om igjen, og nå har Sintef evaluert de tekniske, miljømessige og økonomiske aspektene ved ombruk av gatestein.  

I forskningsprosjektet REBUS – Reuse of Building materils – a User perspective undersøker Sintef sammen med Høgskolen i InnlandetBoligbygg OsloFuturebuilt og Resirqel ombruk av byggevarer. Målet med prosjektet skal være å ta frem kunnskap som bidrar til økt ombruk av byggevarer gjennom analyse av holdninger til ombruk, utvikling av retningslinjer for dokumentasjon av ombruksbyggevarer, livssyklusanalyser av miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter, utprøving i pilotprosjekter og utvikling av nettverksstrategier, står det i en melding fra Sintef. 

Faktisk prøving av produkter er ikke del av REBUS-prosjektet. Behovet for å bedre forstå ytelsen til produkter i ombruk gjennom faktisk prøving har ledet fram til et internt prosjekt i Sintef; Prøving av ombruksbyggevarer. 

Ombrukt gatestein er brukt i vannrenna og ved inngangen til husene i Telthusbakken (til venstre) og utenfor Paulus kirke (til høyre) i Oslo. Foto: Sintef

Produktdokumentasjon av ombruksbyggevarer 

I forskningsprosjektet er det gjennomført prøving av ombrukt gatestein i henhold til den harmoniserte produktstandarden for ny gatestein (NS-EN 1342:2012), men ettersom variasjon i produktegenskapene til ombrukt gatestein kan være større enn for ny, er antallet steiner som inngår i prøvingen økt i forhold til antallet som kreves ved prøving av ny stein. 

Steinene kommer fra lageret til Bymiljøetatene i Oslo. De ble funnet ved graving i Kirkeveien og Åkebergveien i Oslo. De er ombrukt i Telthusbakken og ved Paulus kirke i Oslo. 

Ifølge Sintef viser resultatene av prøvingen at gatestein egner seg godt til ombruk. Bruksflaten til en ombruksgatestein er mer slitt enn bruksflaten til en ny, men de negative konsekvensene av slitasjen er vurdert å være små. Trykkfasthet og vannabsorpsjon viste ingen tegn til forringelse sammenliknet med de verdiene man forventer for ny gatestein av samme mineralske sammensetning. 

Prøving av gatestein i laboratoriene til Sintef Community. Foto: Sintef

Dyrere å legge

Resultater fra LCA-studien som er utført av Sintef, skal vise at ombruk av gatestein gir en stor reduksjon av klimagassutslipp sammenliknet med ny gatestein. Kostnadsanalysen viser imidlertid at ombruk av stein er dyrere enn å bruke ny. Beregningen av klimagassutslipp er gjort for en kvadratmeter gangvei med gatestein, ferdig lagt i grus og sand. 

Klimagassberegningen inkluderer livssyklusstadiene fra produksjon til ferdig montert gatestein. I tillegg er sensitivitetsanalyse utført for ulike scenarioer for å evaluere effekten av datakilder og antakelsene. Kostnadsanalysen omfatter kostnader ved anskaffelse, transport og legging. 

Kostnadsforskjellen mellom ny og ombrukt gatestein skyldes ifølge studien, i hovedsak at sistnevnte er noe dyrere i anskaffelse og legging, hovedsakelig fordi det er begrenset tilgang på ombrukt stein. I tillegg skal større variasjon i steinstørrelsene føre til høyere timeforbruk ved legging av ombrukt gatestein. 

Om prosjektet 

Sintefs interne prosjekt om prøving av ombruksbyggevarer ble gjennomført fra september 2020 til mai 2021. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med REBUS-prosjektet, og resultatet forventes også brukt i fremtidig prosjektarbeid. 

De fullstendige resultatene er publisert i rapporten Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser 

X