Ny epoke for grunnundersøkelserAntennen som registrerer grunnforholdene henger under helikopteret som kjører over områdene som ønskes undersøkt.

Ny epoke for grunnundersøkelser

Store infrastruktur-prosjekter blir ofte langt dyrere enn opprinnelige budsjettert pga usikre grunnforhold. Ny teknologi-spin-off kan ble løsningen.

I samarbeid med Kjeller innovasjon og med støtte fra Norges forskningsråds FORNY2020 program, etablerer NGI nå en teknologi-spin-off med mål å redusere kostnader og tid for grunnundersøkelser i kompliserte, store bygge-prosjekter i Norge. Eksempler er planlagte traseer for veg og jernbane.

Innovasjons-konseptet

Store infrastruktur-prosjekter blir ofte langt dyrere (20 til 50 prosent) enn opprinnelige budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig usikkerhet knyttet til grunnforhold. Er det bløt eller fast grunn, er det langt ned til fast berg, er det store variasjoner langs strekningene som undersøkes, etc.?

– Borehull og punktvise sonderinger er den tradisjonelle form for grunnundersøkelser. Men dette er svært kostbart og tidkrevende. Geofysiske grunnundersøkelser fra helikopter gir rask informasjon om grunnforholdene over store områder, sier NGIs ansvarlige for denne satsingen, Andreas Pfaffhuber.

I nesten 10 år har NGI utført forskning og utvikling, blant annet via basisbevilgningen fra Norges forskningsråd som er svært viktig for tidligfase FoU og teknologiutvikling, med å tilpasse en luftbåren geofysisk metode til å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Slike geo-skanning-undersøkelser fra helikopter integrerer kompliserte geofysiske modeller med informasjon fra et meget begrenset antall borehull til å produsere en integrert modell av undergrunnen med statistisk usikkerhet. Maskinlæring er nøkkelen til suksess for denne teknologien fordi det integrerer enorme datamengder med varierende typer data.

Mer vitenskapelig informasjon om spin-off-teknologien finnes her og her.

Ny epoke for grunnundersøkelser

FORNY2020 prosjektet «Airborne geo-intelligence: Revolutionizing geotechnical site investigations for large infrastructure projects» tar sikte på å kommersialisere luftbårne grunnundersøkelser. Det bygger på vellykkede resultater fra tidligere NGI-prosjekter både i Norge og internasjonalt. Integrering av geofysiske modeller med utvalgte bakkeobservasjoner ved hjelp av maskinlæring er selve motoren for at denne teknologien kan anvendes for flere og større prosjekter.

NGI har vært en pioner innen anvendelse av teknologien til å gjøre undersøkelser langs planlagte veg- og jernbanestrekninger. Anvendelse av metoden begrenses delvis av at det ikke er nok personer med spesialkompetanse til å interpretere og evaluere de store innsamlede datamengdene. Nyetableringen vil gjøre det enkelt for praktiserende ingeniører å anvende resultater fra slike undersøkelser direkte ifm. prosjektering uten å ha spesialkunnskap.

X