Ny undersjøisk tunnelFerjen skal med tid og stunder erstattes med en undersjøisk tunnel. De foreløpige undersøkelsene viser at berggrunnen i traseen for det meste består av gneis. Det er gneis vi her ser i forgrunnen. Foto: Halfdan Carstens

Ny undersjøisk tunnel

Romsdalsfjorden ligger mellom Ålesund og Molde. Når den undersjøiske tunnelen står ferdig, vil reisetiden kunne reduseres med en hel time.

Det gjennomføres nå reguleringsplanarbeid som skal være ferdig i løpet av 2016, og i den forbindelse skal hele traseen kjernebores med teknologi fra Devico. For selskapet dreier det seg om totalt 6500 meter med styrt presisjonsboring.
Seismikken viser at det er flere svakhetssoner som går på langs av fjorden. Kjerneboringen som utføres vil gi grunnlag for å kartlegge disse svakhetssonene i detalj. Totalt bores det fire hull fra tre ulike boresteder, to fra øya Tautra, ett fra Vik og ett fra Otrøya.

Prosjektet E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen) omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner for fjordkryssinga mellom Vestnes og Molde, dvs. fra Vik via Nautneset til Julbøen. Strekningen er totalt 21 km lang. Kartografi: Statens vegvesen

Prosjektet E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen) omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner for fjordkryssinga mellom Vestnes og Molde, dvs. fra Vik via Nautneset til Julbøen. Strekningen er totalt 21 km lang.
Kartografi: Statens vegvesen

I tillegg blir det utført flere andre undersøkelser som sjøseismikk, landseismikk, resistivitetsmålinger, UV-filming, magnetometri, berggrunnskartlegging, fjellskredvurderinger, jordskjelvrisiko, insarmålinger, borehullslogging og tomografi.
Samlet gir dette svært god informasjon om grunnforholdene, noe som skal gjøre det mulig å anslå hvor mye sikring som trengs.

Older Post
X