Rehabilitering av tunneler

Rehabilitering av tunneler

Stadig flere tunneler i Norge har kommet i en fase der de krever forholdsvis store vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider. NFF bidrar til tettere samarbeid mellom relevante aktører.

En tunnel eller et bergrom har en veldig lang levetid. I de fleste tilfeller starter det med en forholdsvis lang planleggingsfase.

Noen av tunnelene vi har, har vært gjennom en planleggingsfase på opptil flere tiår. Så kommer det en forholdsvis kort og hektisk utbyggingsfase på alt fra tre til ti år. Deretter blir ferdig tunnel overlevert drift- og vedlikeholdsavdelingene, som får ansvaret for tunnelen for resten av levetiden.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har en ambisjon om å bli et tydeligere nettverk også for drifts- og vedlikeholdsfasen.

Vi har startet et samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC), som er en klynge av bedrifter som per i dag har hatt mest fokus på denne fasen. De jobber på en litt annen måte i denne klyngen, enn det vi gjør i NFF, men vi håper og tror at et samarbeid kan gi begge organisasjonene merverdi.

I februar gjennomførte vi en temakveld sammen med tunnelforeningen i Nederland om rehabilitering av tunneler. De har som oss i Norge, en rekke tunneler som har kommet i den fasen hvor det er behov for forholdsvis store vedlikeholds- og utbedringsarbeider. Dette gir andre typer utfordringer enn de vi har hatt tidligere.

Oppgavene som skal gjennomføres, har både tekniske, sikkerhetsmessige og ikke minst logistiske aspekt som må løses for at omgivelsene skal få færrest mulig ulemper under rehabiliteringen, samt for at tunnelene skal få den ønskede standarden som kreves etter rehabiliteringen.

Samarbeidet mellom dem som har ansvaret for de ulike fasene i en tunnels levetid, har blitt veldig mye bedre enn det var tidligere. En lærer stadig nye måter å utføre arbeidet på i prosjekterings- og utbyggingsfasen, som gjør det mer praktisk når man kommer til drift og vedlikeholdsfasen.

I flere av utbyggingsprosjektene har de hatt med seg dedikerte drifts- og vedlikeholdsfolk. Dette for å kunne identifisere mulige driftsutfordringer på et tidlig tidspunkt, slik at det kan justeres i utbyggingsfasen. Det er også med på at drifts- og vedlikeholdsfolket får kjennskap til hvordan det er gjennomført i den spesifikke tunnelen i god tid før den skal overtas.

På den måten har overgangen fra utbygging til drift- og vedlikehold gradvis blitt bedre. Det samles også erfaringer fra driftsfasen fra flere tunneler, som blir gitt som innspill til prosjektering og utbygging av nye tunneler, og danner grunnlag for beste praksis på generell basis.

Det gjennomføres omfattende testing av alle tekniske anlegg før prosjektet overleveres, og det har etter hvert blitt bedre system for overlevering av teknisk dokumentasjon.

Samtidig med denne utviklingen, så har fokuset på bærekraftige løsninger økt. Det utarbeides oversikter over et prosjekts karbonfotavtrykk, for eksempel, og også her har de hele tunnelens levetid å ta hensyn til. Dette vil fremtvinge ytterligere samarbeid gjennom alle prosjektets faser.

NFF ønsker å bidra til dette samarbeidet, og vi tar gjerne imot innspill fra våre medlemmer og andre tunnelfolk, om tema til konferanser, håndbøker eller tekniske rapporter. Bruk oss som den kunnskapsarenaen vi ønsker å være.

TONE NAKSTAD

Generalsekretær

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

X