Tolv kviger må reddesHellesylt ligger idyllisk til i enden av Storfjorden. Men bølgen bruker bare fem minutter fra den er dannet til den når frem og knuser hele bebyggelsen nede ved vannflaten. Oppskyllingshøyden er beregnet til 85 meter. Foto: Halfdan Carstens

Tolv kviger må reddes

Det er ikke snakk om hvis, men når, og konsekvensene av «monsterbølgen» for folk, fe og infrastruktur er nå kartlagt.

Geiranger og Hellesylt – ute av drift med omfattende skader (rasert). Det gjelder ferjeleiene på de sto stedene. De ligger begge midt i nedslagsfeltet for «monsterbølgen». Setningen stammer fra en nylig fremlagte konsekvensanalyse.
Skredet vil komme – før eller senere. Det er opplest og vedtatt, og nå også gjentatt i den nylig fremlagte rapporten «Konsekvensanalyse. Fjellskred fra Åkneset» som Åknes/Tafjord Beredskap IKS har utarbeidet. Den diskuterer derfor ikke risikoen for at det skal komme et skred. Den tar i stedet for seg konsekvenser, sårbarhetsreduserende tiltak og beredskapsplaner som skal sikre liv og helse.
I rapporten leser vi at til sammen 200 melkegeiter i Melchiorgarden ligger innenfor evakueringssonen, mens Oddrun Grønningsæter på Hauen har plikt til å sørge for at de 70 sauene hennes ikke kommer i fare i forbindelse med fjellskredet og den resulterende flodbølgen. Med kun 12 kviger har Pernille Finnes på Finnes det mye enklere.
Vi har alle blitt kjent med at et fjellskred fra Åkneset i Storfjorden vil kunne ha enorme konsekvenser. Kinogjengere har vannmassene i Bølgen friskt i minne, og hvis vi har forstått ekspertene rett, er filmen på mange vis troverdig, og risikovurderingen i nevnte rapport har derfor oppskyllingssoner som en viktig ingrediens.

Estimerte oppskyllingshøyder i Storfjordbassenget. Illustrasjon: Åknes/Tafjord Beredskap IK

Estimerte oppskyllingshøyder i Storfjordbassenget.
Illustrasjon: Åknes/Tafjord Beredskap IK

For Åkneset er det er det utarbeidet seks scenario med skredvolum fra 6 til 54 millioner m3, og med en sannsynlighet fra 1/1000 til 1/5000 per år. Den nasjonale beredskapsplanen for fjellskred sier at beredskapsplanlegging skal ta utgangspunkt i scenario med årlig sannsynlighet på 1/5000. For Åkneset er dette på 54 millioner m3.
Bølgen vil slå aller høyest i fjordarmene innenfor Åkneset. I Hellesylt vil vannet nå opp til 85 meter, mens det inne i Geiranger vil nå 70 meter. Utover Storfjorden, i retning Ålesund, og innover Tafjorden, er oppskyllingshøydene atskillig mindre, men store nok til å ha særdeles ubehagelige konsekvenser. Ålesund går fri, men innover Hjørundfjorden vil to meter oppskylling merkes svært godt. Men mens Bølgen bruker 5 minutter på å nå Hellesylt, 10 minutter på å nå Geiranger (slik det også ble sagt i katastrofefilmen), vil den bruke hele 26 minutter for å nå Urke i Hjørundfjorden. Informasjonen kommer frem av verktøyet gislink.no.
Det er konsekvensene av en slik bølge rapporten har sett på. Analysen tar utgangspunkt i evakueringssonene som politiet har satt for området. Dette er oppskyllingshøydene med tillegg av trygghetssoner og ev andre taktiske vurderinger.
Rapporten tar således for seg strømforsyning, telekommunikasjon, boliger og fritidseiendommer, vannforsyning, avløp, samferdsel, veger, diverse bygninger, bedrifter, gårdsbruk, oppdrettsnæringen og kulturminner.

Grafisk fremstilling av oppskyllingshøyder i Storfjordbassenget etter et skred fra Åkneset. Rødt betyr ekstrem stor fare for lokalbefolkningen. Blått blir mer som en krusning. Illustrasjon: Åknes/Tafjord Beredskap IK

X