Utførte sikringstiltak for 233 millioner  Skredsikring ved Vallabøen i Ørsta. Foto: Ivar Fivelstad/NVE

Utførte sikringstiltak for 233 millioner  

Krise- og hastetiltak etter flom, sikring mot kvikkleireskred og forskjellige miljøtiltak var blant de 36 sikringstiltakene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utførte i 2020.

I den nylig publiserte årsrapporten informerer NVE om at arbeid med sikrings- og miljøtiltak i 2020 har vært preget av ferdigstillelse av flere store flom- og skredsikringsanlegg, og av oppfølging etter flom- og skredhendelser. 

Det har ifølge rapporten vært stor aktivitet knyttet til krise- og hastetiltak etter flommen i Jølster og Førde i juli 2019, og disse tiltakene ble i stor grad ferdigstilt i 2020. Arbeidet med flomsikring av tettstedet Brandbu i Gran kommune startet opp i 2020. Dette er et omfattende og komplekst tiltak som vil sikre sentrum mot flom fra elva Vigga. 

Les på GEO365.no: Ruster opp mot flom og skred 

Andre tiltak som har vært prioritert i 2020 er bl.a. sikring mot kvikkleireskred i Kongsberg kommune, ferdigstilling av det store delprosjektet Wildenweys plass som vil sikre mot flom i Mjøndalen, og ferdigstilling av forprosjekt for flomsikringstiltak langs Vossovassdraget. I tillegg har det vært arbeidet med sikring mot kvikkleireskred flere steder i Trøndelag, bl.a. i Indre Fosen, Grong og Melhus. 

NVE har samarbeidet tett med lokalstyret og Sysselmannen på Svalbard etter skredhendelsene i desember 2015 og januar 2017, og har nå sluttført flere sikringstiltak. I tillegg er detaljprosjektering av flere områder ferdigstilt. Arbeidet vil fortsette i 2021. 

Det er også gitt tilskudd til omfattende sikringstiltak mot flom- og skredsikring som er under utførelse i kommunene Hå, Eigersund, Sirdal, Volda og Hammerfest. 

Les på GEO365.no: Ny teknologi for stabilisering av kvikkleire 

NVE opplyser at den samlede kostnaden til alle sikringstiltak som er under utførelse, eller ble ferdigstilt i 2020, er på 233 millioner kroner. I beløpet inngår distriktsandelen som dekkes av kommune eller grunneier, normalt 20 prosent av kostnaden. Om lag 55 millioner kroner er gitt til kommunene som tilskudd med samme formål. 

NVE har en sentral rolle i arbeidet med å forebygge tap og skader som følge av flom, erosjon og skred, og gir bistand og tilskudd til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak. NVE gir også bistand og tilskudd til miljøforbedringer der vassdragsmiljøet er forringet som følge av tidligere inngrep. 

Les hele årsrapporten her: https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_23.pdf 

X