70 arbeidsplasser i fareMiljødirektoratet anbefaler å redusere arealet fra 7000 dekar til 6612 dekar som er foreslått vernet sør for Ursvatnet i Brønnøy. © Brønnøy Kalk

70 arbeidsplasser i fare

Brønnøy Kalk ber norske myndigheter stanse planene om å verne et skogområde i Brønnøy i Nordland. Skogeieren mener naturen i området må tas vare på.

– Vi vil ta vare på området slik det er og verneavtalen vi har fått med myndighetene er vi tilfreds med. Mineraldrift vil være en trussel for det som er verneverdig på eiendommen, sier skogeier Kjell Gustav Øverås i Brønnøy til NRK Nordland.

NRK Nordland skriver at Øverås har inngått avtale om frivillig vern. Bonden får nesten 4,7 millioner kroner fra Staten i erstatning dersom området på rundt 7000 dekar vernes.

– På eiendommen er det kalkskog og rødlistearter. For oss som skogbrukere betyr det at vi ikke kan hugge og selge til industrien. Det er en av grunnene til at vi er interessert i å få området vernet, sier Øverås han videre.

Betyr slutten for Brønnøy Kalk

– Et vern av området, slik grunneier har søkt om, vil sette en effektiv stopper for videre utvikling av Brønnøy Kalk. Vi trenger en transportkorridor ut og tilgang til sjø. Vi har ressurser for de neste 25–30 årene, men får vi ikke tilgang til nye ressurser vil Brønnøy Kalk på sikt gå mot slutten, sier styreleder i Brønnøy Kalk, Kyrre Olaf Johansen til NRK.

Fylkesmannen i Nordland skriver at det er registrert flere sårbare og nært truede arter i området. På bakgrunn av dette anbefaler fylkesmannen vern. Men Fylkesmannen møter motstand. Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) har i et brev til fylkesmannen skrevet at hun mener et vern ikke må stå i veien for en framtidig utnyttelse av mineralforekomstene.

Saken er nå til behandling hos Miljødirektoratet. De skal gi en anbefaling til Klima- og miljødepartementet og endelig vedtak om vern må fattes ved kongelig resolusjon.

 

X