Anbefaler mineralsatsing Potensielle områder for havbunnsmineraler. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Anbefaler mineralsatsing

Vi har for dårlig kunnskap om mineralressurser i dyphavet. Forskningsrådet anbefaler en forskningssatsing for økt kunnskap og teknologiutvikling.

Norges forskningsråd (NFR) har på vegne av Olje- og energidepartementet (OED)  kartlagt kunnskapsgrunnlaget knyttet til forskning og teknologiutvikling for utvinning av havbunnsmineraler.

NFR påpeker i en nylig utgitt rappport at det finnes kunnskaps- og teknologigap i store deler av verdikjeden. For eksempel er store havområder fortsatt ikke undersøkt med hensyn på mineraler, og mange av de hydrotermale feltene vi kjenner til er funnet helt nylig.

Forskningsrådet legger frem et forslag til ny forskningssatsing. Satsingen kan ifølge Forskningsrådet bidra til styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, og møte de store samfunnsutfordringene:

Det viktigste tiltaket er å etablere en målrettet og helhetlig satsing, som kan se de forskjellige forskningsbehovene i sammenheng. Ettersom dette er en virksomhet i startgropen, er det viktig å prioritere forskning og teknologiutvikling som gjør det mulig å etablere sikre ressursanslag. Dette omfatter geologiske letemodeller og ny teknologi for å kunne gjennomføre ressurskartlegging på effektiv og økonomisk måte.

Videre må ny kunnskap og teknologi om miljørisiko og konsekvenser forbundet med virksomheten utvikles. Slik kunnskap har stor betydning for blant annet nasjonale åpningsprosesser for virksomheten, men vil også være av betydning for utviklingen av denne næringen internasjonalt. Tiltakene må også omfatte teknologisk forskning som kan medvirke til å modne ressurser til reserver.

Forskningsrådet erkjenner at kunnskapen om størrelsen av og lønnsomheten til norske ressurser på kontinentalsokkelen er på et svært tidlig stadium.

Forventningene til ressurser er størst i dypere havområder, men det kan ifølge rapporten ikke utelukkes mulige ressurser i områder nærmere land.

Mineralforekomster i de dypere delene av havområdene omfatter manganknoller, manganskorper og sulfider. Disse inneholder flere typer metaller og ligger ofte på store havdyp.

Ifølge Oljedirektoratet er det funnet sulfider og manganskorper i Norskehavet, og sannsynligvis finnes det også manganskorper rundt Yermakplatået i Polhavet og rundt Bouvetøya i Sør-Atlanteren.

Les mer om rapporten på geoforskning.no

Newer Post
Older Post
X