En næring for fremtidenTerje Aasland (Ap) sitter i Stortingets miljø- og energikomite og holdt åpningsinnlegget på bergindustriens Høstmøte i går. Han fremholdt at næringen - gjennom praktisk handling - selv må vise at den har et fremtidsperspektiv som gjør at folk vil satse på næringen, enten det er kapitaleiere eller ungdom som skal velge karriereveg. Foto: Halfdan Carstens

En næring for fremtiden

Mineralnæringen gir mer energieffektive produkter og har en naturlig plass i samfunnet, sier nestlederen av Stortingets energi og miljøkomite.

– Jeg var overbevist om at han ønsket å snakke om ostetollen, men nei, han var mer opptatt av mineralstrategien, hvordan vi tenkte og hvilken rolle vi ville ta.

Med glimt i øyet fortalte Terje Aasland (Ap), første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, om et møte han som leder av Næringskomiteen i forrige stortingsperiode hadde med EUs ambassadør til Norge. Aasland var forberedt på kritikk mot ostetollen og hadde forberedt seg godt på dette temaet. Han var imidlertid ikke forberedt på at ambassadøren ville snakke om norsk mineralstrategi. Ambassadørens utgangspunkt var Europas manglende adgang til mineralressurser. Aasland ville med denne anekdoten fortelle at vi ikke vier næringen nok oppmerksomhet, at vi rett og slett er for lite opptatt av bergindustrien og den plassen den har i samfunnet.

Aasland holdt innledningsforedraget på mineralnæringens Høstmøte som startet i Trondheim i går. Med erfaring fra næringskomiteen, samt at han var aktivt med i utarbeidelsen av Mineralstrategien (fra 2013, GEO 03/2013; «Skattejakten har begynt»), var han en naturlig innleder.

Aasland mener at mineralnæringen har en naturlig plass i lavutslippssamfunnet, gjennom mer varige produkter, mer energieffektive produkter og utvikling av produkter vi i dag ikke vet om, men som kommer til å prege vår fremtid.

Han minnet om at vi er avhengige av en lang rekke mineralske råstoffer for bygge miljøvennlige produkter som kvarts i solceller, neodym i vindmøller og litium og grafitt i elbil-batterier.

Aasland trakk frem 10 fokusområder for næringspolitikken:

  • Arbeid til alle er viktig, og fordi mineralnæringen gir muligheter over hele landet, må den inkluderes som et viktig element i industripolitikken.
  • Myndighetene må komme tettere på næringen, og derfor bør det opprettes et permanent kontaktutvalg mellom staten og næringen.
  • Beslutningsprosessene må gjøres mer investeringsvennlige, noe som betyr at tiden det tar fra man søker om tillatelse for et prosjekt til endelig svar foreligger må reduseres vesentlig.
  • Beslutningsprosessene må effektiviseres gjennom et bedre forhold mellom kommune, fylke og stat, og Direktoratet for mineralforvaltning må styrkes for å kunne bistå kommunene.
  • Myndighetene må være tydelig på næringens fremtidsperspektiv for å sikre god kapitaltilgang.
  • Styrke utdanningen i relevante fag for næringen for å kunne rekruttere kvalifisert arbeidskraft.
  • Alle fylker må ha fylkesgeologer, og det geologiske kartleggingsarbeidet må forseres.
  • Iverksette konkrete forskningsprosjekter med hensyn på resirkulering og gjenvinning, samt finne løsninger som kan erstatte deponeringsbehovet.
  • Forskning og analyser av mineralnæringens muligheter må forsterkes.
  • Basert på mineralstrategien bør det utarbeides en egen stortingsmelding om mineralnæringens plass i et fremtidig verdiskapende Norge, der mål omgjøres til konkrete tiltak.

Næringspolitikeren Terje Aasland er også opptatt av våre moralske forpliktelser, og han avsluttet med følgende kraftsalve, til ettertanke for flere enn de som jobber i bergindustrien.

– Europa kan ikke være storforbrukere av mineraler samtidig som vi unnviker å utvikle ressursene til eget forbruk.

X