En optimistisk mineralordførerHåkon Myrvang (Ap) sitter i sin andre periode. Det betyr at han har fullt Nordic Minings planer om en gruve i Engebøfjellet helt siden ideen ble lansert med det første planprogrammet. Foto: Halfdan Carstens

En optimistisk mineralordfører

Ordføreren vil. Kommunestyret vil. Folk vil. Selvsagt blir det gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal kommune. For Miljøverndepartementet har aldri sagt nei.

–    Det er bred støtte for gruveplanene blant befolkningen i Naustdal kommune, og med 17 mot 4 stemmer var også kommunestyret klart for gruvedrift da det ble stemt over saken i mai 2011, forteller ordfører Håkon Myrvang (Ap).

Engebø-saken har vært en gjenganger i media i mange år. På den ene siden står Nordic Mining med en samlet norsk bergindustri i ryggen. Etter utallige utredninger er den gjengse oppfatningen at rutilforekomsten må bygges ut. Totalt forventes et malmuttak på ca. 250 millioner tonn malm over en driftsperiode på 50 år. På den andre siden står miljøvernbevegelsen. Den mener at det er beheftet store problemer ved å kvitte seg med avgangen i Førdefjorden. Planområdet omfatter et sjø-areal på ca. 4,4 km² (GEO 03/2012; «Ønsker omkamp»; GEO 03/2012: «Bevisst feilinformasjon»)

–    Dette er det viktigste industriprosjektet vi har. Beregninger viser at det er behov for 170-180 mann i produksjonen, og at det trengs ytterligere 250 sysselsatte i nærmiljøet for å dekke behovet for serviceytelser, forteller Myrvang.

–    På sikt ser jeg også for meg at vi kan drive videreforedling av malmen. Vi har allerede på plass et fond, en avtale mellom Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Nordic Mining og kommunane Askvoll og Naustdal, som blant annet skal brukes til å se på muligheter for å fremstille titanprodukter lokalt. Vi har store visjoner, sier en optimistisk ordfører.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har klart og tydelig sagt fra om at det støtter oppstart ved å tilrå midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Miljøverndepartementet satte imidlertid foten ned. Den 13. mars i år, på samme dag som regjeringen la frem mineralstrategien (GEO 03/2012; «Skattejakten har begynt»), fortalte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) at han i første omgang ikke ville gi tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet. Han krevde flere utredninger for å kunne ta en beslutning (GEO 03/2012; «Skadeskutt – men høyst oppegående»). Solhjell er fra Naustdal og kjenner utfordringene godt.

–    Miljøverndepartementet sa ikke nei til gruvedrift og sjødeponi. Departementet ba om mer data for å ha et bedre beslutningsgrunnlag, presiserer Myrvang. Han vil ikke være med på at regjeringen har satt foten ned for ny gruvedrift i utkantkommunen.

Myrvang besøkte selv Miljøverndepartementet og Solhjell i etterkant av beslutningen. Hans budskap var at det ikke måtte gå med mer tid enn nødvendig på videre undersøkelser.

–    Mitt poeng er at man skal lete lenge etter et mer miljøvennlig gruveprosjekt enn dette. Vi er utenfor laksefjorden, det er ikke snakk om tungmetaller, det er heller ingen radioaktive mineraler i malmen, og oppredningen skjer uten tilsetning av giftige kjemikalier. Førdefjorden er også en dyp fjord med terskel, noe som er ideelt for å tillate sjødeponi.

–    Det finnes knapt et bedre mineralprosjekt her i landet, hevder ordføreren.

I august ble det satt ut elleve målestasjoner i Førdefjorden som del av Nordic Minings utredningsprogram for å oppfylle Miljøverndepartementets ønske om tilleggsinformasjon. Og litt senere kom meldingen om at Nordic Mining har hentet inn flerfoldige millioner kroner for å takle de finansielle utfordringene som programmet skaper.

–    Jeg er på ingen måte misfornøyd. Miljøvernministeren kunne sagt nei på grunn av motstanden fra Fiskeridirektoratet, men dette stoppet ikke prosjektet. Nå er vi i stedet i den situasjonen at de påkrevde utredningene vil være ferdige om et år, og da vil det foreligge et datagrunnlag som fremtvinger et positivt svar, mener ordføreren.

Myrvang påpeker samtidig at han ikke oppfatter at Solhjell er i mot at vi har en mineralindustri her i landet.

–    Han stiller seg bak regjeringens mineralstrategi, men krever at den opptrer på en miljøvernmessig god måte.

For Myrvang er det derfor ikke et spørsmål om «hvis», men om «når» utbyggingen kan komme i gang. Håpet er at det blir tatt en positiv beslutning allerede sent neste høst.

–    Dette blir en ny giv for Naustdal, så vel som for hele regionen.

–    Vi må bygge ny infrastruktur i lag med naboene i Askvoll, Førde og Florø. Dette er god distriktspolitikk, avslutter Håkon Myrvang, ordfører i Naustdal kommune.

X