Enes om mineralstrategi Fylkesråd Linda Helen Haukland. Foto: Susanne Forsland

Enes om mineralstrategi

Nordkalottrådet har besluttet å slutte seg til den nordnorske mineralstrategien som ble lansert i fjor høst.

For et drøyt år siden overrakte fylkesråd Ingelin Noresjø den nye nordnorske mineralstrategien til kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup på vegne av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Mineralstrategien ble utarbeidet over flere år med mål om at landsdelen kunne bidra med å levere nødvendige mineraler og metaller til det grønne skiftet, sørge for lokal verdiskaping i nord og forenkle og forbedre beslutningsprosesser for kortere total behandlingstid av mineralprosjekter.

Nylig vedtok den norske, svenske og finske samarbeidsorganisasjonen Nordkalottrådet at det vil slutte seg til strategien.

– Dette er svært positivt og en erkjennelse av det gode og grundige arbeidet som er gjort med mineralstrategien i Nord-Norge gjennom de siste årene, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland i en sak på nettsidene til Nordland fylkeskommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har indikert at potensialet for kjente og undersøkte mineral- og metallressurser i Norge er ca. 2 500 milliarder kroner i førstehåndsverdi. En betydelig del av dette ligger i Nord-Norge.

– En felles mineralstrategi kan lage en plattform der vi sammen peker på disse mulighetene, og dermed utvikle en «felles stemme» mot nasjonale myndigheter i de tre landene. Målet er bedre rammebetingelser og økt forståelse og motivasjon for å ta i bruk dette potensialet, sier Haukland.

EU har satt et stort fokus på spesielt mineral og metaller som det grønne skiftet krever. Samtidig er EU selv en liten produsent av disse.

Nordland fylkeskommune skriver at Norge, Sverige og Finland besitterflere av ressursene som EU trenger. Nordkalotten produserer jernmalm, kobber, bly, sink, nikkel, gull, kvarts, grafitt, dolomitt og kalkstein. Det er funnet flere forekomster i verdensklasse av gull, jernmalm, kobber, nikkel og litium.

– Et samarbeid på Nordkalotten kan øke forståelsen av og kunnskapen om behovet for disse ressursene på samme måte som vi nå opplever innenfor havbunnsmineraler på norsk sokkel, sier Haukland.

Hun påpeker at norske myndigheter har pekt på det potensialet som ligger i å utnytte kunnskapen fra olje- og gassnæringen og maritim næring til å bygge en unik klynge basert på mineraler og metaller fra store havdyp på sokkelen.

– Den samme muligheten har vi på Nordkalotten dersom vi utnytter ressurser og kompetanse over landegrensene. Dette vil være et viktig bidrag for det grønne skiftet, avslutter fylkesråd Linda Helen Haukland.

X