Enøyd fra Norsk BergindustriSametinget har pekt på det enkle faktum at i en del tilfeller kan mineralnæringen faktisk fortrenge annen lønnsom virksomhet, en virksomhet som er fornybar og grunnlaget for samisk kultur. Det er tilfellet for Nussir i Repparfjord, skriver Inger Eline Eriksen, sametingsråd for klima og miljø. Foto: Sametinget

Enøyd fra Norsk Bergindustri

Prosjekt som krenker grunnlaget for urfolks kultur og næringsutøvelse kan ikke realiseres, mener sametingsråd Inger Eline Eriksen.

Moderne demokratiske spilleregler betyr ikke at majoriteten uten videre bestemmer over et urfolk, og det betyr heller ikke at rettsregler om vern av urfolks ressursgrunnlag kan tilsidesettes. Dette er likevel det som er i ferd med å skje i Repparfjord, og som Norsk Bergindustri ved generalsekretær Elisabeth Gammelsæter synes er greit (geo365.no; 28.03.17; Mineralnæring, nei vel, men hva er svaret da?).
Sametinget har aldri sagt at vi er imot enkeltnæringer, slik generalsekretær Gammelsæter velger å tolke det i sitt innlegg 29.mars i geo365. Gammelsæter sitt forsvar for et hvert mineralprosjekt er dessverre enøyd.
Sametinget har pekt på det enkle faktum at i en del tilfeller kan mineralnæringen faktisk fortrenge annen lønnsom virksomhet, en virksomhet som er fornybar og grunnlaget for samisk kultur. Det er tilfellet for Nussir i Repparfjord. Sametinget sitter selvsagt ikke passivt og ser på når samenes rettigheter brytes, heller ikke overfor investorer som har et selvstendig ansvar for å handle i samsvar med menneskerettighetene. Det gjelder like mye i Repparfjord som i Dakota i USA.
Som det framkommer i rapporten til Vista Analyse er det usikkert om gruveprosjektet til Nussir noensinne vil bli bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det er også lite sannsynlig at det vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det betyr at en igangsetting av gruveprosjektet kan komme til å ødelegge for fiskeri, havbruk og reindrift uten at forekomsten er drivverdig.
Norsk Bergindustri bør ta kontakt med Vista Analyse hvis de har spørsmål til deres analyse og begrunnelser. Jeg kan bare konstatere at Vista Analyse har gått nøye gjennom de konsekvensutredningene som Nussir fikk gjennomført, og at Vista Analyses rapport bygger på samme grunnlagsmateriale. Hvis generalsekretæren i Norsk Bergindustri mener dette grunnlagsmateriale er feil, er altså konsekvensutredningene som Nussir har gjennomført også feil. Det er en opplysning jeg antar at Mineraldirektoratet, som nå vurderer driftstillatelsen til Nussir, er interessert i.
Det er med mineralindustrien som for all annen industri: alt kan ikke realiseres. Dette gjelder særlig hvor et prosjekt krenker grunnlaget for urfolks kultur og næringsutøvelse.

Skrevet av Inger Eline Eriksen

X