Fakta om sjødeponi

I tilknytning til Engebø-saken har Norsk Bergindustri oppsummert hva sjødeponier er, hvorfor vi trenger dem og hvorfor de kan være det mest miljøvennlige alternativet.

Utvinning av mineraler og metaller medfører store overskuddsmasser som ikke kan benyttes på annen måte og som må deponeres. Slike masser består av gråberg (grovknust sidebergart) og finmalt avgang. Gruveavgang vil i stor grad være nedmalt stein. I massene som må deponeres vil det også være ulike mengder restmineraler og metaller samt eventuelle kjemikaler der dette benyttes i prosessene med å skille ut mineraler og metaller.
Bergindustrien arbeider aktivt med avfallsminimering og økt bruk av restmineraler til andre anvendelser. Mulighetene for dette avhenger av tilgjengelig teknologi, markedsmuligheter, avstand til markeder og hvor store mengder det gjelder.
Deponering skjer i hovedsak på land eller i sjø, men også i ferskvannsdeponier og ved tilbakefylling. Deponering medfører inngrep i naturen uansett hvilken løsning som velges. Norske mineralforekomster ligger ofte nær kysten, noe som gjør at deponi i sjø blir en løsning som både er kostnadseffektiv og som innebærer minst synlig inngrep i naturen. Dype norske fjorder gir også mulighet for stabil og trygg deponering av restmasser. Til sammen gjør dette sjødeponi til det mest miljøvennlige alternativet i flere prosjekter.
Deponering på land, som er alternativet, kan mange steder være krevende landskapsmessig. Landdeponier kan også ha utfordringer med avrenning og partikkelspredning til luft. Hva som er beste løsning i de tilfellene hvor land eller sjø er reelle alternativer, blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle. I tillegg til en vurdering av sårbarhet i naturen, kan det være avhengig av mineralenes egenskaper, vannforhold eller hydrologi, topografi, kjemikalier og driftsmessige forhold som transportavstander.
Bergindustrien bestreber seg hele tiden på å redusere sitt miljøavtrykk, blant annet ved å søke å redusere restandelen som må deponeres. Like fullt skaper utvinning av mineraler store mengder restprodukter som må håndteres. Bransjen bidrar nasjonalt og internasjonalt til kunnskapsutvikling på dette feltet. Vi har prosjekter med akseptkriterier for vannkvalitet, partikkelspredning og bunnfauna, samt volum og høyder på deponiene som vi ønsker å legge til grunn for nye prosjekter. Vi har også tatt initiativ til o g fått utarbeidet retningslinjer/Guidelines for sjødeponier og dokumentasjon av best praksis inn mot EU.
Der tillatelse til sjødeponi gis settes strenge grenseverdier for mengder av eventuelle giftstoffer eller tungmetaller i overskuddsmassene som kan deponeres.
Norge har heldigvis svært streng miljølovgivning. Bransjen stiller seg bak norsk miljølovgivning og de rammene som er satt. Det gir oss høye miljøstandarder og bidrar til å utvikle best praksis for deponering i sjø. Bergindustrien er stolt av den miljøstandarden som næringen står for.
Bergindustrien er opptatt av samspillet med andre berørte interesser. Norsk Bergindustri mener at samfunnets behov for mineraler og de ulemper utvinningen innebærer må sees i sammenheng med andre interesser.
Bergindustrien arbeider aktivt for å redusere avfallsmengder og utslipp, og for å utvikle mer miljøvennlige prosesser og produkter.

 • Arealer med utvinning og deponier får nytt liv etter avsluttet utvinning og deponering.
 • Utvinning og deponier endrer landskap, men ødelegger ikke det biologiske mangfoldet.
 • Miljøpåvirkning må ses i forhold til samfunnsnytte.
 • Arealer for utvinning kan få attraktiv etterbruk.
 • Bergindustien har god dialog med lokalsamfunn og andre næringsinteresser
 • Bergindustrien holder seg godt innenfor de rammer som settes av norske miljømyndigheter og jobber aktivt for utvikling av ”best practice” innenfor EU. I tillegg deltar vi i NYKOS-prosjektet, ledet av Sintef. Prosjektet arbeider for at vi skal øke kunnskapen om undervanndeponering ytterligere.

Våre miljøstandarder er blant de strengeste i verden:

 • Norsk bergindustri har blant verdens strengeste krav til miljøpåvirkning og bærekraftig forvaltning av ressursene.
 • Norsk bergindustri legger stor vekt på bærekraft knyttet til arbeidsforhold, miljø og ressursforvaltning.
 • Selv om det utvikles substitutter, kommer nye anvendelser til. Det vil alltid være et behov for utvinning av mineraler. Norsk bergindustri bidrar til at det skjer på en forsvarlig måte.
 • Det norske samfunnet er storforbrukere av sluttproduktene, det pålegger oss et ansvar for å utnytte vår rike naturressurser og ikke bare overlate inngrep og konsekvenser til andre land.
 • Norsk bergindustri gir kortreiste innsatsfaktorer til bygg og anlegg.
 • Bergindustrien jobber for stadig mindre avfallsmengder.

Norsk Bergindustri
April 2015

X