Foreslår finsk mineralmodell

Foreslår finsk mineralmodell

Norsk Bergindustris Anita Hall tar til orde for et statlig investeringsfond rettet mot mineralbransjen slik Finland har innført.

I et debattinnlegg på Nordnorsk debatt tar Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, til orde for å få på plass incentiver for økt leteaktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter.

Hall påpeker videre at det haster med å fullføre den geofysiske kartleggingen av Norge. Hun poengterer at Norsk Bergindustri i forbindelse med statsbudsjettet foreslo at Norges geologiske undersøkelse (NGU) skulle få tilført ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner i året frem til 2030.

Dette vil øke presisjonen og effektiviteten i letevirksomheten, som igjen kan gi økt aktivitet og funnfrekvens.

Hall mener også at Norge bør etablere et statlig investeringsfond rettet mot mineralindustrien. Argumentet er at markedet i Norge for å kapitalisere opp mineralprosjekter er krevende. Det kan ta mange år fra leting, via ressursforståelse, til driftskonsesjon, utbygging og driften starter.

Et slikt fond vil kunne bidra til på kommersiell basis med å finansiere opp norsk mineralnæring raskere. Forslaget vil kunne bidra til å gi landsdelen mange nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Fondet kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort.

Finnish Minerals Group jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjeselskapene i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse.

Avslutningsvis skriver Hall at en fremtidig fossilfri energihverdag – det grønne skiftet – krever mye mer av en rekke mineraler og metaller. For å etterkomme behovet, må det satses på mer gruvedrift.

Da må forholdene legges til rette for dette: Forutsetningen er gode, forutsigbare politisk rammebetingelser som støtter opp under grønn konkurransekraft, avslutter Anita Hall.

I regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2021 er bevilgningene til NGU uendret sammenliknet med 2020. Fremskrittspartiet foreslo tidligere denne måneden et statlig kapitalfond for mineralnæringen – helt i tråd med hva Norsk Berrgindustri forlanger. Les mer her

X