Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden Illustrasjon: Google Earth

Fraråder «gulldeponi» i Tosenfjorden

Havforskningsinstituttet mener konsekvensutredningen for drift ved Bindal gruver har store mangler og er utdatert.

Bindal kommune sendte nylig et forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for uttak av gullholdig malm ved Bindal gruver ut på høring.

Formålet med reguleringsplanen er å «legge til rette for uttak av malm for utvinning av gull i Bogadalen. Tiltaket omfatter også oppredning av malmen, samt deponering av fast avfall fra driften, gråbergdeponi og deponi av avgangsmasser i sjø».

Havforskningsinstituttet (HI) stiller seg negative til planen, og uttaler blant annet at spredningen av partikler ikke er vurdert godt nok i konsekvensutredningen.

–  For å utvinne gullet, er planen å male berget til fint støv og sentrifugere ut de tyngre gullkornene fra malmen. En betydelig del av avgangsmassene vil dermed bestå av partikler i nanostørrelse, uttaler havforsker Terje van der Meeren.

– Våre innvendinger går på at konsekvensutredningen har store mangler om spredning av partiklene i sjøen, mulig frigjøring av tungmetaller og kartlegging av biologisk mangfold i fjorden.

Bindal Gruver, eid av svenske Gexco AB, har utført prøvedrift over en årrekke. Nylig fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å utarbeide en konsekvensutredning for drift, og rapporten ble publisert i fjor høst.

Rapporten konkluderer med at driften vil være lønnsom selv ved betydelig lavere gullpriser enn vi ser i dag. Mineraliseringen forekommer hovedsakelig i kontaktsonen mellom Oksdal granittmassiv og metasedimentære og metavulkanske bergarter, kontrollert av Kolsvikbogen-Ringvann forkastningssone.

Malmforekomsten er internt beregnet til om lag 2 millioner tonn (inneholder ti tonn gull), og Bindal Gruver ser for seg en årlig produksjon på inntil 200 000 tonn malm over en periode på 10 – 15 år.

Det foreligger to alternativer for deponering av avgangsmassene; Kolsviksbogen (elvedelta) eller på dypet i Tosenfjorden. Rapporten påpeker at det første alternativet er preget av at området er grunt og preges av båttrafikk, noe som kan medføre fare for økt turbiditet og forsinket sedimentasjon. Det er dermed det siste alternativet selskapet har søkt om.

X