Fremtiden må planlegges

Fremtiden må planlegges

Markedet skjønner ikke at det har behov for geologisk kunnskap. Det betyr at regiongeologen har et betydelig ansvar for å være pådriver for god planlegging.

«Vi er storforbrukere av stein. Derfor må vi bidra. Vi kan ikke bare skumme fløten. Vi må også være med og ta ulempene»

Langt fra småbyens kjas og mas. Midt ute i det frodige vestfoldlandskapet. Der har regiongeolog Sven Dahlgren sitt laboratorium og sitt lager. Her er det plass for tonnevis med stein, steinsager (finskjæring og grovskjæring), mikroskop (pålys og gjennomlys) og fotolab, foruten en masse annet stæsj som trenger lagringsplass i garasjeformat. Disse tingene passer ikke inn blant høye papirbunker og blinkende skjermer på fylkeshuset. Derfor har han like godt leid en liten industribygning på et av de mange gårdsbrukene i området.

–        Her kan jeg høre lerkesangen, samtidig som jeg jobber med steinmaterialet, smiler Sven, for her har han funnet sitt lille paradis, det er her han kan stikke seg bort og konsentrere seg 100 prosent om den geologiske delen av jobben som regiongeolog. Papirarbeid og møter kan skje inne i byen. Steinprøver fra utallige feltturer i de tre fylkene ligger og venter på å bli analysert.

Sven regjerer over et stort rike. Han har ansvaret for at politikerne tar hensyn til de geologiske rammebetingelsene når de planlegger fremtiden. Er det fare for at larvikittressursene blir bygget ned? Er det lett tilgjengelige byggeråstoffer for den forventede befolkningsøkningen i de tre fylkene? Hvor har vi framtidig utnyttbare mineralressurser? Kan det gå skred i bratte skråninger tett opp til befolkningen? Hvor er det radioaktiv berggrunn som hindrer utbygging? Å besvare slike spørsmål er en del av jobben hans.

–        Kunnskapen om geologiens betydning for samfunnet er imidlertid så liten at de fleste administrasjoner og politikere ikke skjønner at de har behov for slik kunnskap. Derfor vet de heller ikke hvilke spørsmål de skal stille. Da blir det min oppgave å gjøre dem oppmerksom på hvordan geologi må være med som viktige deler av næringsutvikling og arealplanlegging.

–        Det er langt på vei jeg som må stille spørsmålene selv. Jeg må være proaktiv i forhold til arealplanleggere, næringsutviklere og politikerne.

For tiden er regiongeologens hovedprosjekt å få en så fullstendig oversikt som mulig over potensielt fremtidig utnyttbare mineralressurser i de tre fylkene, noe som betyr industrimineraler og metalliske mineraler.

–        Det er interessant og utfordrende, og jeg tror det er mineraler for mange hundre milliarder kroner som ligger i Buskerud, Telemark og Vestfolds fjellområder.

Dahlgren håper nå også på å videreutvikle et større prosjekt om fremtidens behov for byggeråstoffer. Et interregionalt prosjekt bestående av kommuner og fylker, der faglig bistand fra NGU og industrien er viktige ingredienser, skal legge en plan for de neste 300 årene.

–        Så lenge det bor mennesker her, vil det være et behov for stein til en lang rekke byggeformål. Men steinen må ha god kvalitet, og den må være kortreist, ligge nær forbrukerne.

–        De fleste eksisterende uttak av grus og pukk har imidlertid kort horisont. Vi vet ganske enkelt ikke hvor vi skal ta ut stein til en økende befolkning i fremtiden. Oppgaven vår er derfor å kartlegge ressursene og sørge for at de er tilgjengelig den dagen det er bruk for dem.

Arealplanlegging heter det.

Sagt på en annen måte, regiongeologen vil sørge for at de tre fylkene ikke går inn i fremtiden med bind for øynene når det gjelder de geologiske ressursene og mulig bruk av dem.

Men han må også se lengre enn sin hjemlige arena. Han må også ha tanke for naboene sine. For osloområdet vil naturligvis også ha et stort behov for byggeråstoffer. Der er veksten enorm, og Oslo kommune har lagt ned et pukkverk for å skjerme naboer for støy og marka mot nedbygging. Så da må de gå andre steder for å finne råstoffene sine.

–        Vi må se på Østlandet i et helhetlig perspektiv. Det er for mye fragmentert planlegging, sier geologen og høres ut som en politiker.

–        Steinen kan gå sjøveien. Allerede i dag går det lange tog med lektere fra Svelvik inn til Oslo. På den måten spares lokalmiljøet for mange ulemper. For oss gir slik transport muligheter for industriutvikling.

Sven Dahlgren leder et prosjekt med visjoner for fremtiden. Som regiongeolog har han vist å ta ansvar. Fremtidens generasjoner bør takke ham for viktige bidrag til god planlegging.

Da skal de vite at mye av grunnlaget ble lagt på et kombinert laboratorium og lager hvilende på stabil, marin leire. Med en engasjert geolog som ryddegutt, alt-mulig-mann, lab- og lagersjef.

X