Geologi er selve grunnsteinen i en smartere verdenStatssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem (V) i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: NFD/Øyvinn Myge

Geologi er selve grunnsteinen i en smartere verden

Å kjenne Jorda er å kjenne hjemmet vårt. Å forstå geologi er å forstå hvordan det er bygget. Derfor er geologisk kunnskap avgjørende for å nå FNs bærekraftmål.

– Hva som skjuler seg under føttene våre har bestandig vært et mysterium. Vi har blitt lokket av underjordens rikdommer. Men vi har også erfart at bakken kan svikte. Faget geologi er en mestring av dette mysteriet. Derfor peker det også mot fremtiden. geo365.no: Mineraler for det grønne skiftet Med klar referanse til Norges lange […]

– Hva som skjuler seg under føttene våre har bestandig vært et mysterium. Vi har blitt lokket av underjordens rikdommer. Men vi har også erfart at bakken kan svikte. Faget geologi er en mestring av dette mysteriet. Derfor peker det også mot fremtiden.

geo365.no: Mineraler for det grønne skiftet

Med klar referanse til Norges lange tradisjoner innen bergverksnæringen så vel som det fatale leirskredet rett før nyttår, innledet statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem i Nærings- og fiskeridepartementet årets NGU-dag i forrige uke.

Men vi kan ikke leve på minnene om fortiden. Statssekretæren er heldigvis opptatt av fremtiden og geologiens rolle i møtet med en uendelig rekke av utfordringer.

Mineraler er nøkkelen

«Jeg ble nylig minnet på hvordan platina i bil-katalysatorer skaper en kjemisk reaksjon som renser avgassene, uten at platinaet selv mister masse. Det kan gjenbrukes i evighet. For meg er det en påminnelse om at jorda kanskje hele tiden har holdt på hemmeligheten til bærekraft -at løsningen på problemene vi har skapt i vår bruk av naturen, ofte finnes i naturen selv. Riktig nok blir katalysatorer snart utdatert teknologi, når batterier eller brenselsceller driver alle biler, men igjen er det mineraler som blir nøkkelen.»

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem

Bygger på teori og kunnskap

– Når vi nå må bli smartere i vår bruk av verden, er geologi grunnsteinen i et nytt og bedre byggverk. Leonardo da Vinci, som også drev med geologi i tillegg til alt annet, skrev i sin notatbok at praksis alltid bør bygge på god teori. Det er teorien og kunnskapen som NGU står for, vi skal bygge på.

– Geologi er læren om fjern fortid, men det er fremtiden som trenger denne kunnskapen, påpekte hun.

Det sammenfaller (naturligvis) med NGUs nye slagord: «Geologi for samfunnet- kunnskap for fremtiden». Godt å vite at NGU har omforent sin oppdaterte profil med eieren.

Geologi er nøkkelen

Sunde-Eidem avla også FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 – en visitt.

– Det er viktig å forstå at geologi er premisset for mange av dem. Det er viktig å anerkjenne at innovasjon ikke bare handler om kreativitet, men alltid er betinget av grunnleggende vitenskap.

– Skal vi få til et grønt skifte, må vi erkjenne at fremtiden ikke bare kan handle om smartere løsninger, men om en vel-fundert helhetstenkning. Geologien er en nøkkel til dette. Mer enn noen gang før må vi kartlegge og forstå hva som er i dypet: under jorda og under havet, sa statssekretæren.

Kunnskap må deles

«De geologiske ressursene, under både land og hav, er grunnlag for mange lands rikdom. Også vårt. Men vi erkjenner at kunnskapen om disse ressursene er viktig for alle. At den må deles. Bare slik kan vi sikte realistisk mot bærekraftmålene.»

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem

– Det er i samspillet med andre felt, at geologien får sin fulle verdi. Ved å ta del i denne kunnskapen, kan både forvaltning og næringsliv bli mer fremtidsrettet, og verdiskapningen økes. Og det er nettopp i samarbeid med andre aktører at NGU lever opp til slagordet Geologi for samfunnet – kunnskap for fremtiden.

– Jeg synes det er en flott måte å minne oss på at det grunnleggende må være med i vurderingene vi gjør: planene vi legger, perspektivene vi tegner, påpekte Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem under årets NGU-dag.

Noen sannhetens ord

«Å kjenne jorda er å kjenne hjemmet vårt. Å forstå geologi er å forstå hvordan det er bygget. Det er helt avgjørende både for trygghet, forvaltning og vekst. Og for morgendagens nye muligheter.»

Statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem

X