Geologisk informasjon viktig3,4 prosent av den norske produksjonskapasiteten kommer fra land)vind. Det aller største – Roan vindpark – ble satt i drift i vinter og har med 71 turbiner en kapasitet på 255 MW. Når den omstridte Fosen-utbyggingen er komplett, vil vi imidlertid her finne Europas største vindkraftanlegg på land med en samlet effekt på 1057 MW. Foto: Halfdan Carstens

Geologisk informasjon viktig

Leting og uttak av mineralske råstoffer må ikke hindres av vindkraftutbygging, skriver NGU i en rapport.

NVE la mandag ut et forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Foruten et kart over de mest egnede områdene for vindkraft, består den av et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft.

Med til det oppdaterte kunnskapsgrunnnlaget hører en rapport fra NGU kalt «Mineralske ressurser og vindkraft«. På oppdrag fra NVE har NGU laget en rapport som belyser hvilke virkninger vindkraft på land i Norge kan ha for mineralske ressurser og hvilke forhold man må ta hensyn til.

Viindkart for Nord-Europa. Kartet viser hvilket potensial Norge har for vindkraft i forhold til våre naboland. Kartet viser også potensialet for havbasert vindkraft. Kilde: https://globalwindatlas.info

NGU anbefaler her at Direktoratet for mineralforvaltning kommer på listen av høringsinstanser i alle utbyggingsprosjekter for vindkraft. Videre anbefaler NGU at deres egne kart og data bør brukes som grunnlag i en tidlig planfase for å få oversikt over om det er arealer og verdivurderinger en bør ta hensyn til ved vindkraftutbygging.

Der man har dokumentasjon på at det finnes en ressurs som enten er økonomisk interessant i dag eller kan bli det i fremtiden, bør man derfor unngå å bygge ned eller båndlegge arealene til andre formål, mener NGU.

Begrunnelsen er at nedbygging og båndlegging av arealene til andre formål enn råstoffuttak vil gjøre ressursen utilgjengelig for framtiden og i verste fall kan føre til mangel på råvarer av egnet kvalitet. For eksempel kan dette føre til økte byggekostnader lokalt på grunn av behov for import av byggeråstoff.

Videre mener NGU at forekomster som ikke er i drift i dag, men som har et sannsynliggjort potensial for drift i fremtiden innenfor minimum et 50-års perspektiv, også må tas hensyn til.

I mange sammenhenger, særlig i områder hvor det er arealkonflikter, er det derfor behov for å få fram den verdi og betydning ulike områder har for utnyttelse av de mineralske råstoffene, mener NGU.

Neste skritt fra NGU sin side må være å se på ressurspotensialet i de 13 områdene som NVE har plukket ut som spesielt egnet for vindkraft.

 

De 13 mest egnede områdene for vindkraft i Norge, ifølge NVE. NGU bør kunne gi en oversikt over potensielle mineralressurser innefor disse, for – på vegne av samfunnet – å være føre var.

Newer Post
Older Post
X