Grus og pukk dominererNorsk bergindustri domineres av byggeråstoffene grus og pukk. Over halvparten av verdiene kommer fra denne delen av bransjen. Foto: Halfdan Carstens

Grus og pukk dominerer

Uttak av byggeråstoffene grus og pukk står for de absolutt største verdiene i norsk bergindustri.

Bergindustrien omsatte for 10,2 milliarder kr i 2016. Omsetningen av byggeråstoff var 6 milliarder. Altså 60 prosent.
Det er Direktoratet for mineralforvaltning som opplyser dette i Mineralstatstikk 2016 (Bergindustrien i fall).
Eksportverdien var 1,3 milliarder kr, og utgjorde drøyt 20 % av total omsetning av byggeråstoffer.
Det ble solgt 85 millioner tonn byggeråstoff i 2016. Det aller meste, ca. 70 millioner tonn, var knust fjell. Ca. 15 millioner tonn var sand/grus. Det vil si at knust fjell (pukk) utgjør over 80 % av totalt uttak av byggeråstoffer.
Omsetningen av byggeråstoffer har økt fra fire til seks milliarder kroner på 10 år.

 Byggeråstoff er fellesbenevnelsen på mineralske råstoff som brukes til bygge- og anleggsformål. Råstoffene tas ut fra fjell ved sprengning (stein, pukk mm.) eller fra naturlige løsmasser og grusavsetninger (leir, sand, grus). Materialet knuses og sorteres til bruk i bygg, veier og anlegg.

 

X