Gruven hindrer reindriftSametingsrådet mener den planlagte kobbergruven i Repparfjorden vil legge reindriften i ruiner. "De samfunnsmessige fordelene av tiltaket står ikke proporsjonalt i forhold til den fortrengning av eksisterende næringer og andre potensielle bærekraftige næringer," skiver rådet i sin saksfremstilling. Foto: Halfdan Carstens

Gruven hindrer reindrift

Sametingsrådet hevder at en ny kobbergruve i Repparfjord ikke gir grunnlag for fortsatt reindrift. Mandag 29.2 er det åpen høring i Sametinget.

Sametingsrådet har fremmet sak til Sametinget om gruvedriften i Nussir og Ulveryggen. Sametinget innstiller på at planene stoppes.
Mandag 29. februar er det åpen høring, og torsdag 3. mars skal Sametingets plenum behandle saken.
Sametingsrådets forslag til innstilling:
«Sametinget konstaterer at de samlede negative konsekvensene er så store for fiske, reindrift, miljø, og samisk kultur og samfunn at det ikke kan etableres gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord.
Sametinget ber Nussir ASA og Regjeringen legge avgjørende vekt på hensynet til miljø, eksisterende bærekraftige næringer og samisk kultur og samfunn og slik ikke gå videre med planer om, eller tillate etablering av denne gruvedriften.»
Gruveplanene i Nussir og Gumppenjunni berører rbd. 20 Fála som har flyttlei gjennom området og rbd. 22 Fiettar som har trekklei, beiteområde og kalvingsland i området. Reinbeitedistriktene har hele tiden vært sterkt kritisk til gruveplanene. Begrunnelsen er at disse planene- sammen med tidligere og andre planlagte inngrep – vil gi så store sumvirkninger at det ikke gir grunnlag for fortsatt reindrift i området.
I sin saksfremstilling skriver Samtinget at virksomheten «vil hindre og sannsynligvis stenge flyttleien gjennom området. høstflyttingen vil bli særlig sterkt berørt. I tillegg vil et viktig kalvingsområde bli ødelagt for bruk.»
Det er sametingsrådets vurdering at utredningsgrunnlaget for konsekvensene for reindrifta viser at reguleringsplanen vil ha store negative konsekvenser for reinbeitedistrikt 22 Fiettar og reinbeitedistrikt 20 Fálá. Viktige og avgjørende beite og særverdiområder vil gå tapt, og flyttlei vil bli stengt, noe som ikke skal skje etter reindriftsloven § 22 annet ledd.
Sametingets saksfremstilling konkluderer slik:
«De negative konsekvensen for reindrifta av tiltaket er isolert sett stor, den kumulative konsekvensen er meget stor. Videre vil tiltaket være av en slik karakter at det er svært vanskelig med reelle og effektive avbøtende tiltak. Reinbeitedistriktenes egne vurderinger av mulighetene for avbøtende tiltak er her at dette ikke er mulig. Det foreligger derfor ikke et forhåndsinformert samtykke med samiske rettighetshavere for dette inngrepet. Sametingsrådet legger avgjørende vekt på dette. Sametingsrådet finner overveiende sannsynlig at en gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni vil medføre en krenking av muligheten til fortsatt utøvelse av en reindrift som er regningssvarende. En etablering av gruvedrift i området vil derfor stride mot hva staten kan tillate etter SP art. 27, jf. menneskerettsloven.»

X