Høyt skattet bransjeElisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

Høyt skattet bransje

Skatt på overskuddsmasser er ikke veien å gå for å fremme en levedyktig mineralnæring, skriver Elisabeth Gammelsæter.

SV og Venstre foreslår i sine alternative statsbudsjett avgift på deponi av overskuddsmasser fra mineralutvinning på 50 kroner per tonn. En avgift på et så høyt nivå vil ta liv av industrien.
SV bruker Nordic Mining som eksempel. Dersom de blir pålagt en slik avgift må de betale 12,5 milliarder kroner i deponiavgift for sitt Engebø-prosjekt. Til sammenligning har den norske mineralnæringen en årlig samlet omsetning på ca. 10 milliarder.
Avgiftsønsket hviler på et haltende premiss: Avgiften skal tvinge bedriftene til å bruke mer av massene og finne alternative bruksområder for det som deponeres. Imidlertid har ingen større interesse av å bruke så mye av råstoffene som mulig enn bedriftene som tar dem ut. For det første er det et selvstendig mål å redusere miljøbelastningen så mye som mulig. For det andre er det lønnsomt å selge så mye som mulig av massene. For det tredje medfører selve deponeringen både praktiske ulemper og kostnader for bedriftene. Incentivene til å bruke så mye av steinen som mulig er for lengst på plass.
Å finne alternative bruksområder for overskuddsmasser er blant de viktigste tiltakene i veikartet for mineralnæringen som ble lansert i fjor. 
Den norske mineralnæringen er del av en global konkurranse. Allerede ligger vi langt bak våre naboland når internasjonale investorer rangerer potensielle markeder. En ny avgift vil svekke vår internasjonale konkurranseevne ytterligere.
Verden trenger mer og flere mineraler. 13 gruver må til for å produsere en vindmølle, 16 for å lage et solcellepanel. I denne sammenheng har Norge noe helt unikt: Rik geologi, lang erfaring med ressursforvaltning og et av verdens strengeste miljøregelverk. Det gjør at økt norsk mineralutvinning ikke bare bidrar til langsiktige industriarbeidsplasser over hele landet, det bidrar til en mer bærekraftig verden.
Dersom mineralutvinning blir ulønnsom her vil ikke verdens mineralbehov bli mindre. Det vil bare bidra til å flytte mer produksjon til land med langt svakere miljø- og HMS-regelverk enn her. Det tror vi verken er SVs eller Venstres ønske. 
Innlegget stod i Dagens Næringsliv 22.11.17

X