«Jubeldag for Sør-Varanger»Det er endelig klart for ny drift i de tradisjonsrike jernmalmgruvene sør for Kirkenes. Både NHO og LO er positive, mens Naturnvernforbundet er sterkt kritiske.

«Jubeldag for Sør-Varanger»

LO er svært fornøyd med at regjeringen har avklart situasjonen med driftskonsesjon for Sydvaranger.

– Dette er strålende nyheter som betyr mye både for de ansatte i Sydvaranger gruver og lokalsamfunnet Sør-Varanger i Øst-Finnmark.

AS Sydvaranger har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet gjennom mer enn 100 år. Det at man nå kan starte opp igjen med drift er viktig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Norge er et land rikt på mineraler, og med lange tradisjoner for å utvinne disse på en bærekraftig måte. Det skal vi fortsette med. I et slikt perspektiv er denne driftstillatelsen et viktig skritt i retning av en lønnsom mineralnæring.

– LO er svært fornøyd med at det kommer en avklaring fra regjeringen rundt konsesjon for gruva i Syd Varanger. Med driftskonsesjonen på plass ligger det til rette for å gjenoppta en lang og stolt gruvehistorie. Gjenopptakelse av driften vil også bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i Finnmark og gir grunnlag for mange arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

Naturvernforundet sterkt kritisk

Norges Naturvernforbund er ikke like entustiastiske.

– Det er en skandale at gruveselskapet Sydvaranger får dumpe gruveslam i Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Forrige gang dette ble gjort ble miljøkonsekvensene store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Bøkfjorden ble påført betydelige miljøskader da den tidligere ble brukt som dumpingplass for gruveavfall. I en artikkel om saken advarer Havforkningsinstituttet mot konsekvensene av gruvedumping i sjøen. «Rester av tungmetaller kan gi giftige tilstander i fjordbunnen, og finmalt avfallsstoff kan spres langt utover deponiområdet slik det er observert i Bøkfjorden ved Kirkenes. Dette gjør de mest berørte delene av fjordbunnen uproduktiv», skriver Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet og Allan Krill fra NTNU i en artikkel om saken, i hht. Naturvernforbundet.

Tillatelsen til dumping av gruveavfall i sjøen ble fornyet av Miljødirektoratet i 2015 og stammer fra 2008. I sin behandling av Naturvernforbundets klage avviser nå departementet å vurdere dumpingen av gruveavfall i fjorden, med henvisning til at utslippstillatelsen er gitt av Miljødirektoratet.

– Vi har sett hvordan tidigere dumping av gruveslam har forurenset Bøkfjorden. Dette er helt uakseptabelt! Det finnes gode alternativer til gruvedumping i fjorden, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener at underjordsdrift med tilbakefylling av gruveavfall i gruvegangene er en langt bedre løsning. Forbundet mener driften vil gi store miljøkonsekvenser og ødeleggelser i gruveområdet som følge av utvidelse av gråbergstipper. Den planlagte bruken av dagbrudd vil «produsere» enorme mengder stein som må flyttes. Samtidig medfører dette at de kun får tatt ut cirka 30 prosent av den beste malmen. Med underjordsdrift kan man utvinne mye mer. I tillegg ødelegges underjordsgruva som i dag i finnes i området.

NHO glad for aktivitet

NHO er derimot glade for at etableres helårige, langsiktig og trygge industriarbeidsplasser i Finnmark innen mineralnæringen.

– Befolkningsutviklingen i Finnmark vil gå bedre tider i møte etter grønt lys for gruvedrift i Sydvaranger og Nussir. – Vi håper ungdommen i Finnmark nå griper sjansen. Dette er muligheten til å jobbe i næringer som sikrer verden rene mineraler og deg selv et godt liv lengst nord i landet, sier LO-sekretær Bjørn Johansen og NHO-direktør Målfrid Baik.

– Det er viktig at Sydvaranger hele tiden har hatt støtte fra lokalsamfunnet og kommunen, og vi håper at de bidrar til å ytterligere vekst ved å benytte seg av lokalt næringsliv og være en viktig motor for utvikling av nye arbeidsplasser i flere næringer. Næringsaktivitet og mangfold vil skape en robust kommune», sier Målfrid Baik.

LO-sekretær Bjørn Johansen peker på betydningen av at Sydvaranger vil bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i fylket».

– Vi håper derfor at Finnmark Fylkeskommune, som skoleeier, beholder fagskolen og legger til rette for det behovet bedriften og underleverandørene har», sier han.

Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer. Bedriften var i 2015 også Finnmarks største private arbeidsgiver. Med ringvirkninger dokumentert fra tidligere drift vil hver arbeidsplass bety 1,7 arbeidsplasser utenfor Sydvaranger. Det betyr at rundt 700 personer vil ha en tilknytning til driften ved full drift. Sydvaranger hadde ved tidligere drift rundt 80 prosent lokalt bosatte ansatte, og det vil igjen være en målsetning å ha så mange ansatte som mulig lokalt bosatt. Sydvaranger ønsker også å satse på økt elektrifisering av produksjonen og å utforske mulighetene for videreforedling lokalt.

 

X