Kritisk til hastebehandling

Kritisk til hastebehandling

Vil sende forslag til endringer i mineralloven tilbake til regjeringen. 

Fremskrittspartiets mineralpolitiske talsmann Bengt Rune Strifeldt er langt fra fornøyd med det regjeringen har lagt frem. Dette kom fram da det nylig var høring på Stortinget om endringene i mineralloven hvor representanter fra Norsk Bergindustri, Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund kom med innspill.  

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt frem et forslag om endringer i mineralloven (Prop. 124 L (2020-2021)) som de ønsker behandlet i Stortinget denne vårsesjonen. Samtidig har samme departement et eget minerallovutvalg under arbeid som skal komme med forslag til hvordan mineralloven, som er fra 2010, kan videreutvikles og moderniseres. Innstillingen fra dette utvalget skal leveres 01.12.2021.  

Bengt Rune Strifeldt, Fremskrittspartiet, Finnmark

– Skal vi bedre rammebetingelsene for mineralnæringen så er det viktig at vi ser helhetlig på mineralloven, ikke stykkevis slik Regjeringen har lagt opp til. På direkte spørsmål fra meg under høringen mente samtlige høringsparter at Stortinget burde sende endringsforslaget tilbake til Regjeringen, uttaler Strifeldt i en pressemelding.   

Han trekker frem at mineralnæringen er unisont kritisk til behovet for å hastebehandle enkelte endringer i mineralloven og mener flere av disse endringene vil forlenge saksbehandlingen og gi større uforutsigbarhet for mineralnæringen. Det er spesielt rekkefølgekravet som er uheldig, og bør være et tema som minerallovutvalget må utrede nærmere. 

– Vi har allerede et utvalg som jobber med mineralloven så vi ser ikke at det tjener til noe å gjøre endringer i lovverket før utvalget kommer med sine anbefalinger innen kort tidMinerallovutvalget bør ta all oppfølging av dette arbeidet med i sin utredningpoengterer Strifeldt. 

Strifeldt og partiet mener mineralnæringen er en viktig fremtidsnæring i Norge, og har stort potensial til å bli en ytterligere viktig eksportindustri og distriktsnæring. For å styrke dette potensialet er samordning på tvers av Departement og Direktorater viktig for å bedre rammevilkårene og prosessene for næringen. 

X