Lønnsom bærekraft

Lønnsom bærekraft

Miljø og bærekraft er vår tids store sak, heldigvis. Vyene er mange, visjonene store og talene svulstige.

Bærekraft har vært Norsk Bergindustris flaggsak gjennom hele 2016. Da er det ekstra gledelig at en virkelig innovativ bedrift vant Norsk Bergindustris natursteinspris nettopp for sitt arbeid med lønnsom ressursutnyttelse.
Norsk Bergindustris natursteinspris skal deles ut til personer, bedrifter eller prosjekter for innovativ bruk eller produksjon av norsk naturstein, og den første vinneren av prisen ble Rocks of Norway ved daglig leder Torger Lingelem. Prisen ble delt ut av styreleder Henrik Bager under Norsk Bergindustris natursteinskonferanse i Trondheim i november.
Miljø og bærekraft er vår tids store sak, heldigvis. Vyene er mange, visjonene store og talene svulstige. Omstilling, grønt skifte, grønn konkurransekraft, lavutslippssamfunnet er ord og uttrykk vi har lest så mange ganger at de er nær å gå tomme for mening. For hva skal egentlig til for at industrien skal bli grønn, miljøvennlig, bærekraftig?
Kunsten er å finne måter å kombinere innovasjon og bærekraft med lønnsomhet, så det ikke blir et motsetningsforhold mellom kommersielle og miljømessige interesser. For at industrien skal bli mer miljøvennlig må miljøtiltakene bli en integrert del av forretningsmodellen, ikke et separat bærekraftprogram eller lignende som man smykker seg med på siden av kjernevirksomheten.
Natursteinsbedriften Rocks of Norway har klart å finne en måte å tjene penger på der de tar i bruk ny teknologi som utnytter skrotstein. Konvensjonell blokksteinproduksjon fører til enorme mengder stein som ikke blir vurdert som god nok for ordinær eksport. Rocks of Norway har gått til anskaffelse av en stor knekkepresse som på svært effektivt vis knekker ut stein til bruk til støttemurer langs veier og annet. På fire år har de tredoblet produksjonen med kun 1,5 årsverk mer. Ved hjelp av knekkepresse, borerigg og tilgjengelige steinressurser fra naboen Lundhs AS går selskapet med overskudd gjennom å benytte seg av en ressurs som tidligere ville blitt lagret som avfall.
Arbeidet med å begrense bergindustriens miljøpåvirkning er sammensatt og utfordrende. De ulike delbransjene har ulike utfordringer som krever ulike løsninger. Fellesnevnerne for de fleste er imidlertid de samme som Rocks of Norway har klart å gjøre seg nytte av: Ny effektiv teknologi, nye bruksområder og troen på at endring er mulig.
Norsk Bergindustris medlemsbedrifter fyller begrepet grønt skifte med mening på flere måter. På den ene siden er ny teknologi avhengig av sikker tilgang til en rekke mineralske råstoffer, for eksempel kvarts i solceller, eller kobber og grafitt i elbiler. På den andre siden må bransjen se på seg selv og vurdere hva som kan gjøres for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere. Ressursutnyttelse, redusert avfallsandel og reduserte klimautslipp i utvinning, oppredning og transport er viktige stikkord.
Potensialet for dem som klarer å finne nye markeder for skrotsteinen i natursteinsbransjen er stort. Det har Rocks of Norway vist, i godt selskap med andre bedrifter som skiferprodusenten Palmer Gotheim Skiferbrudd i Oppdal og Alta Skiferbrudd som begge knuser skrotsteinen til pukk som tilbys lokalmarkedet. Begge produserer produkter med tekniske egenskaper som gjør dem mer enn egnet til veibygging og annet.
Felles for Rocks of Norway, Palmer Gotheim og Alta Skiferbrudd er at alle utfordrer gamle sannheter og tør å satse på det ukjente. Det kan inspirere flere til å tenke nytt.

Skrevet av Olav Hallset

X