Må sikre samiske rettigheter

Må sikre samiske rettigheter

– Norge trenger et krafttak for mineralnæringa i Finnmark, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen til NRK. Men initiativet møter sterk motstand, blant annet fra Sametinget.

– Vi vil ha en mineralnæring i Norge, men vi må sikre samiske rettigheter og dempe konfliktnivået rundt gruveetableringer, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet.
Som en av ti representanter fra AP ba Helga Pedersen nylig Stortinget om en ny evaluering av hele mineralloven.
Dagens gruvedebatt i Nord-Norge handler først og fremst om gruveselskapet Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden i Finnmark. Gruva er omstridt både på grunn av avfallsutslipp i fjorden, et såkalt sjødeponi, og fordi reindrifta har beiter i området. Selskapet mangler kun driftskonsesjon for å kunne starte opp, og den skal snart behandles av Direktoratet for mineralforvaltning.
Dyp mistillit
Sametingsråd for klima og miljø, Inger Eline Eriksen fra partiet Árja sier at konflikten mellom myndighetene, gruvenæringen og de samiske interessene bunner i dyp mistillit.
– Sametinget har ikke godkjent mineralloven, og da blir det vanskelig for Sametinget å godta mineralvirksomhet i samiske områder, sier Inger Eline Eriksen.

Eriksen mener Sametinget først må godkjenne mineralloven for å godta mineralvirksomhet i samiske områder, og hun har ingen tro på at samiske interesser vil bli tatt mer hensyn til om det kommer en ny stortingsmelding om mineralvirksomheten i Norge, slik de ti AP-representantene etterspør.

Vi kan jo bruke Nussir-saken som et konkret eksempel. Finnmark Arbeiderparti har støttet Nussir. Der er urfolksrettigheter brutt. Det viser hva som er realitetene bak Arbeiderpartiets synspunkt på urfolksrettigheter, nemlig at dem trenger man ikke å følge, sier Eriksen til NRK.

Mineraler for det «grønne skiftet»
Pedersen mener at mineralnæringen i Norge er meget viktig, og at den er en viktig bestanddel i det grønne skiftet:
– Vi vet at Norge og Nord-Norge er rikt på metaller vi trenger i elbiler, vindmøller og andre bærekraftige miljøløsninger.
Lokale arbeidsplasser som næringen skaper er også viktig for Pedersen, men pga forurensing og tap av beitemuligheter for reindriften er mange veldig skeptiske til mineralnæringen. Hun ønsker allikevel kortere saksbehandlingstid og mer forutsigbarhet for selskapene i behandlingen av søknadene:
– Vi ønsker å få ned saksbehandlingstida, vi mener det er viktig å styrke kommunene sin kompetanse på det her. Så er det viktig å styrke mineralforvaltningen i Trondheim for å gjøre gode vurderingen av miljø og samiske rettigheter. Det skal vi ikke ta lett på, sier stortingsrepresentant Helga Pedersen.
Les hele saken på nrk.no

X