Markerer avslutningen for MiA

Markerer avslutningen for MiA

Prosjektet "Mineraler for Alle" (MiA) har betydd økt digitalisering og effektivisering innen mineralbransjen.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har over flere år utviklet nye, digitale tjenester, og nå markeres avslutningen av prosjektet «Mineraler for alle – MiA».

MiA er ett av prosjektene som har blitt realisert gjennom  en statlig satsing for økt digitalisering og effektivisering i offentlig sektor (medfinansieringsordningen).

Det pågår en omfattende omstilling i mineralnæringen i Norge, med endrede krav og rammebetingelser som følge av innføringen av mineralloven. Nye, digitale verktøy skal bidra til forenkling og økt forutsigbarhet for aktørene i denne viktige næringen.

Digitaliseringen har resultert i mange leveranser:

 • Digital driftsrapportering via Min side
 • Digital administrering av rettigheter til statens mineraler (metaller) via Min side
 • Ny kartløsning (geo365.no: «Mer data fra DMF«) som viser:
  • mineraluttak i Norge
  • rettigheter til statens mineraler
  • aktsomhetskart for farlige gruveområder
  • rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid og historiske kart
  • relevant informasjon fra andre offentlige virksomheter

Offentliggjøring av data fra tidligere undersøkelser sikrer kunnskapsoverføring og har som mål å stimulere til økt undersøkelsesaktivitet, skriver DMF i en pressemelding.

Videre sies det at «tilrettelegging for digitale søknader og rapportering er et viktig bidrag for forenkling og forutsigbarhet overfor næringsdrivende. De nye verktøyene gir lettere tilgang til relevant informasjon og gjør det også enklere å etterleve kravene i lovverket».

Dette er helt i tråd med hvar næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier: «Å samle informasjon fra flere offentlige etater på ett sted bidrar til mer effektive prosesser ved planlegging av nye prosjekter. Løsningen vil være et nyttig verktøy for å ivareta mineralske ressurser i kommunal og regional planlegging».

Selv om MiA-prosjektet nå avsluttes, vil DMF fortsette utviklingen av digitale tjenester og verktøy for mineralnæringen i Norge.

Kartløsningen er tilgjengelig på www.dirmin.no/maps.

X