Nedslående for bergindustrienMineralstatistikken for bergindustrien kommer i år (gjeldende for 2016) i ny drakt. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som i år er ansvarlig, og ifølge egen anmeldelse inneholder den flere nye analyser. Det mest åpenbare er imidlertid nytt desgin med en mengde blanke og halvtomme ark. Vi savner mer dokumentasjon. Det hadde det vært god plass til. I vår digitale verden med PDF på nett koster det heller ikke mye å legge inn noen ekstra sider.

Nedslående for bergindustrien

Omsetningen fra mineralutvinning i Norge er lavere enn man tidligere har hatt inntrykk av, og trenden er nedadgående, skriver DMF.

«Næringen preges av mange små virksomheter med svært lav omsetning.» I kombinasjon med redusert omsetning er dette er lite oppløftende nyhetene Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) presenterer i den siste oppdateringen av mineralstatistikken (Harde fakta om mineralnæringen – Mineralstatistikk 2016).
Årets utgave er den første mineralstatistikken etter at innsamling og bearbeiding av datamaterialet ble overtatt av DMF, og etter en omfattende og systematisk gjennomgang av det statistiske grunnlaget presenterer direktoratet nå flere nye analyser.
Den viktigste observasjonen fra fjorårets statistiske materiale er at omsetningen fra mineralutvinning i Norge er lavere enn man tidligere har hatt inntrykk av.
Og trenden er nedadgående.
Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen i 2016 var 10,2 milliarder kr. Dette er en nedgang på 11 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kr. Dette tilsvarer 43 % av den totale omsetningen. Rundt regnet én milliard av den reduserte omsetningen skyldes imidlertid at deler av foredlingsleddet nå (endelig) er tatt ut. Det har aldri hørt hjemme i denne statistikken, men NGU holdt på sitt da institusjonen hadde ansvaret.
Samtidig er potensialet stort, skriver DMF, og begrunner dette med at markedet etter mineraler er økende, og at det er påvist interessante volumer av etterspurte mineraler i Norge. Men direktoratet må adressere problemet med at det er «liten interesse for leting og undersøkelse etter nye mineralforekomster». Likeledes må det tas grep for at lønnsomme mineralforekomster kan få de nødvendige tillatelser innenfor en betydelig kortere tidshorisont enn det som er tilfelle i dag.
På norsk sokkel er tillatelse til utbygging og drift en formalitet. På fastlandet er det et livsverk.
Byggeråstoff var i fjor dominerende og utgjorde 59 prosent av den totale omsetningen av mineralske råstoffer. Dette er en økning på 6 prosent. Omsetningen av industrimineraler har økt med 17 prosent. For de øvrige råstoffgruppene er omsetningen redusert med 54 prosent for metalliske malmer, 10 prosent for naturstein og 38 prosent for energimineraler (kull).

HARDE FAKTA
om
NORSK MINERALNÆRING 2016

10,2 milliarder kroner
(Omsetning)

4,4 milliarder kroner
(Eksportverdi)

Rogaland
Største bergverksfylke – målt i omsetning

59 %
Byggeråstoffers andel av den totale omsetningen

Antall uttak
1100

2 %
av foretakene står for nær 60 % av omsetningen i mineralnæringen.

4745
Antall årsverk 2016

71 millioner kroner
Totalt brukt på prospektering

X