Nytt, omstridt gruve-ja

Nytt, omstridt gruve-ja

Det er Elkem som har søkt om uttak av kvarts i dagbrudd fra Nasafjell i Nordland. Reguleringsplanen omfatter et areal på cirka fem kvadratkilometer.

Driftstiden er anslått til å være 30 år.
Nasafjell er et av Norges største og viktigste felter for utvinning av det verdifulle mineralet kvarts.
Rana kommune har avsatt området til råstoffutvinning med krav om reguleringsplan. Det var bredt politisk flertall i Rana kommunestyre for å vedta reguleringsplanen.
Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret og Sametinget har hatt innsigelser til planen, blant annet med begrunnelse i konflikt med reindriftsinteresser. Sametinget har senere trukket sin innsigelse.
Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet tilrår at innsigelsene ikke tas til følge.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort endringer i reguleringsbestemmelsene for å oppnå sameksistens mellom reindriften og mineralnæringen på stedet. Departementet legger også til grunn at det skal være dialog mellom tiltakshaver og berørte reinbeitedistrikter og samebyer for at reindriftsinteressene skal bli ivaretatt.
– Vi legger vekt på at dette er en viktig mineralforekomst som vil gi mange nye arbeidsplasser i kommunen, og positive ringvirkninger i regionen. Ulemper for reindriften blir tatt hensyn til i planprosessen og driften. Kvartsforekomsten er verdifull for å sikre råstoff til viktig industri i regionen og landet, sier Sanner.
I tillegg vil driften gi indirekte bidrag til flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen gjennom kjøp av varer og tjenester. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser.
– Det er et nasjonalt mål for regjeringen å legge til rette for mineralnæringen, samtidig som samisk kultur og reindriftens arealer skal sikres og videreføres. Dette har vi nå funnet en god løsning på, sier Sanner.
Negative til godkjenningen
Turistforeningen og Naturvernforbundet reagerer negativ på godkjenningen.
Turistforeningen i Rana frykter at turområdet vil bli rasert. Daglig leder Robert Bjugn i Rana Turistforening sier til nrk.no at utvinningen vil finne sted på grensen til et naturreservat og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
– De som står bak prosjektet har ikke norske interesser. Eierskapet til Elkem sitter i Kina. Dette er politikk, og det er ikke det vi driver med. Vi ønsker å ta vare på et unikt naturområde, og det ser det ikke ut til at vi har klart denne gangen.
Han får støtte fra leder Erling Solvang
 ved Naturvernforbundet i Nordland.
– Området ligger for nært nasjonalparken og hiene til den utrydningstruede til fjellreven, som samfunnet har brukt millioner på å reetablere. Mange arter vil kunne bli påvirket av dette sommertid, når det pågår yngling og oppvekst i området.
Både Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret og Sametinget har hatt innsigelser til planen, blant annet med begrunnelse i konflikt med reindriftsinteresser.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det alltid vil være diskusjoner i slike saker, men mener det er viktig å legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser.
Les hele saken på nrk.no

X