Omsatte for 13 milliarder

Omsatte for 13 milliarder

Bergindustrien omsatte i fjor mineralske råstoffer for 12,9 milliarder kroner. Drøyt halvparten av verdien var eksport, skriver ngu.no.

Dette er omtrent like mye som i fjor. Forskjellen er at antall tonn har gått ned, mens verdien per tonn har gått opp. Totalt 96 millioner tonn mineralske råstoffer ble tatt ut.
De viktigste fylkene etter omsetning er Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark, Nordland, Vestfold og Akershus. I tillegg kan omsetningen fra Svalbard regnes som er den femte største.
Det ble i 2014 produsert og solgt mineraler fra 1156 uttakssteder med cirka 6000 sysselsatte fordelt på 856 bedrifter, skriver ngu.no, og presiserer at det meste av verdien skapes i kystdisktrikene.
Eksportverdien har gått noe ned fra 7,6 til 7,0 milliarder kroner fra 2013 til 2014. Årsaken er lavere priser og produksjon for noen av produktene. Jern, pukk, kalkstein, kull, larvikitt, ilmenitt og olivin og er de viktigste eksportproduktene.
De to jernmalmgruvene, Rana Gruber og Sydvaranger Gruve, solgte for til sammen 1,7 milliarder kroner, mens det ble solgt blokkstein – herunder larvikitt – for i overkant av 1 milliard kroner. Salgsverdien av kullet på Svalbard er nå under 1 millliard.
NGU tror at jernmalm kan få den største veksten i produksjon og omsetning de neste årene.
NGU trekker også frem at Norge har særegne mineralressurser, som industrimineralene kalkstein, nefelinsyenitt og olivin, malmene ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt , samt pukk til veg og betongformål av meget god kvalitet, blant annet devonske sandsteiner, prekambriske gneiser og hvit anortositt.
Nyhetssaken fra NGU skiller ikke mellom verdiene fra uttak og verdiene fra videreforedling. Det er den samlede verdien som oppgis.
Les hele nyheten fra NGU.

X