Opprettholder vedtakDet planlagte sjødeponiet i Førdefjorden vil kun dekke fem prosent av bunnarealet den dagen deponeringen opphører, og det er ikke lagt frem på dokumentasjon på at livet i fjorden tar noen skade pga. deponeringe, blant annet fordi det ikke vil bli brukt giftie kjemikalier. Kilde: nordicmining.com Foto: Nordic Mining

Opprettholder vedtak

Klagen fra miljøvernorganisasjonene førte ikke fram. Miljøvirkningene av gruvevirksomheten vurderes som miljømessig akseptable.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver klaget på vedtaket om å gi tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet.
De anførte blant annet at de samlede konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden vil være store for naturmangfoldet. Klagerne mente også at det foreligger manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at tillatelse derfor ikke kan gis.
På fredag vedtok imidlertid Kongen i statsråd  at klagene ikke tas til følge, med unntak av en mindre endring i tillatelsens vilkår, for å øke kunnskapen om tidspunktet for laksesmoltens utvandring.
Samlet sett vurderer regjeringen det slik at miljøulempene ikke er av et slikt omfang eller av en slik karakter at det oppveier samfunnsnytten ved tiltaket. Sannsynligheten for alvorlig eller irreversibel skade på marine arter i Førdefjorden vurderes som liten. Det er således  ikke funnet grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort.
Regjeringen sier også at alternativer til sjødeponering av avgangsmasser er vurdert, men at ingen av alternativene ansees å være miljømessig bedre enn deponering i sjø.

Les hele nyheten.

X