Rekordtall fra Sverige Svensk jernmalmproduksjon har tyngdepunkt Norrbotten. Her fra Kiruna. Foto: Halfdan Carstens

Rekordtall fra Sverige

Innenfor EU er Sverige en stormakt når det gjelder uttak av metalliske malmer.

Den svenske malmproduksjonen var med 81 millioner tonn i fjor høyere enn noensinne. Jernmalm dominerer med 28 millioner tonn, og Sverige står for 90 prosent av EUs totale produksjon.

Dette står i kontrast til norsk metallproduksjon som ifølge Direktoratet for mineralforvaltning utgjorde to millioner tonn i 2017. Produksjonen domineres av jern og ilmenitt, med noe produksjon av nikkel. Etter hvert som Sydvaranger får i gang produksjonen må vi forvente at volumene øker.

Sverige er også den største bly- og sinkprodusenten i EU. Dertil er Sverige en storprodusent av sølv, gull og kobber. For disse metallene er Sverige henholdsvis andre, tredje og fjerde største produsent.

Samlet omsatte svensk gruveindustri for40 milliarder svenske kroner (39 mrd. NOK) i 2018, mens den totale omsetningen i norsk mineralnæring var 10,8 milliarder kroner i 2017. 40 mrd. tilsvarer også verdien av i omtrent 180 000 fat olje per dag gjennom et helt år. Norges totale produksjon er i underkant av to millioner fat per dag. I tillegg kommer gass som utgjør omtrent like mye i oljeekvivalenter.

Interessen for å drive malmleting i Sverige kommer tydelig fram av svenskenes Bergverksstatistik (2018). I 2018 ble det investert 782 millioner svenske kroner (763 mill. NOK), mens gruveindustrien i Norge brukte mindre enn 50 millioner kroner.

Svenske gruver og mineraliseringer i 2018.
Kilde: SGU

X