Rystende og undergravendeIllustrasjon: Nussir

Rystende og undergravende

Ordfører Terje Wikstrøm (A) i Kvalsund er mildt sagt forbannet over det han mener er Sametingets totale svikt overfor sjøsamiske interesser.

– Her i Kvalsund har vi en betydelig sjøsamisk bosetting, og i Sametingets formålsparagraf heter det bl.a. at Sametinget skal arbeide for å opprettholde all samisk bosetting, kultur og tradisjoner.

 – I denne saken opptrer Sametinget kun på vegne av reindriftsinteressene. På denne måten bidrar Sametinget bare til å undergrave sin egen legitimitet, sier ordfører Terje Wikstrrøm i Kvalsund kommune til High North News.
Han mener det er mildt sagt spesielt at en politisk organ, som er fullfinansiert av storting og regjering, bruker såvidt store pengebeløp på å motarbeide lovlige, fattede politiske vedtak.

Til High North News understreker ordføreren at han og flertallet i Kvalsund ikke har noe imot at man er uenig i sak, også når det gjelder gruvedrift.

Taler kun reindriftseiernes sak

– Det som faller oss tyngre for brystet er at dagens ledelse i Sametinget bare er opptatt av en liten del av det samiske, nemlig det som handler om reindriftens interesser. Dermed svikter Sametinget sine egne oppgaver og undergraver sin egen berettigelse. Vi er opptatt av levende lokalsamfunn, og uten virksomheter og ringvirkninger så vi enhver kultur svekkes, det er det på tide at Sametinget innser. Her svikter man totalt det sjøsamiske perspektivet, sier ordfører Terje Wikstrøm.

Direktør Øystein Rushfeldt i gruveselskapet Nussir sier til High North News at han ikke er overrasket, men rystet over opplysningene om at Sametinget har brukt nesten en og en halv million kroner for å motarbeide gruvedriften i Kvalsund.
– Det er jo ikke dette Sametinget skal drive med, det er jo ikke en særinteresseorganisasjon, men skal være representativ for alle samer, sier Rushfeldt, og legger til at Nussir ikke har brukt en rød øre på kommunikasjonsrådgivere.
– Vi har jo skjønt at trenering har vært taktikken, og vi har sett at det har kommet artikler preget av feil og fordommer i forskjellige medier, jevnt og trutt de siste par årene. Det har vært artikler med likhetstrekk, og helt uten at noen journalister har vært i kontakt med oss. Nå skjønner vi jo hvordan og hvorfor, sier Nussir-direktøren videre.

Les hele saken på High North News.
Les også Millionbeløp til PR-byrå.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
 • comment-avatar
  Dag A Karlsen 3 år ago

  Det er bra dette kommer frem. Folk behøver arbeid og næringsliv må utvikles om samfunn skal være levedyktige på sikt og over tid. Man lider i Norge av «politisk korrekthet» som på sikt kan bli svært vanskelig.
  Det er neppe noen «politisk bombe» at Sametinget historisk sett, ofte har inntar posisjoner i samfunnsdebatt om næringsutvikling i Finnmark og Troms som ikke direkte utvikler det som er i Nasjonens interesse, ei heller i «minoritetenes» interesse – på litt lenger sikt. Man finner lite om utvikling av nye næringsveier, det går på «Søk tilskudd». Man vil ha statlige overføringer og særretter til jakt/ skuterkjøring bruk av motorisert redskap i utmark og fiske mm. Andre «nordmenn» som har bodd i regionen siden vikingtid og lenger har ikke slike retter.
  På førstesiden under «Samtingnet.no» finner man «Tilskudd/Stipend» og under tabben «Næring» finner man det igjen – «Å opprettholde og videreutvikle samiske næringsforumer er en sikring av næringsgrunnlaget for samer, og en garanti for utvikling av samisk kultur og et levende samisk språk – og så tabben: «Søk Tilskudd» (sic).
  Hvilke signaler gir dette for nyskapning?
  Dette er hverken inkluderende for andres syn og interesser, ei heller videre progressivt – og sannsynligvis ikke videre representativt for den moderne same.
  Det er klart at i et slikt spenn kommer tanker om næringsinteresser ala olje/gass/gruvedrift/mineraler/ metaller/økonomisk-geologi generelt/turisme o.a. helt utenfor – om da dette ikke kan foregå «andre steder», men likevel være en kilde til finanser for knappen: «Søk Tilskudd».
  https://www.sametinget.no/Tjenester/Naering
  Allerede forsiden viser hvilken vei dette bærer:
  https://www.sametinget.no/ – knapp nr. 1 «Søk tilskudd og stipend» – vel «I rest my case».
  På et tidspunkt må noen «sette bjella på katten» vdr Sametingets rolle og egenansvar knyttet til et utvidet næringsbegrep, og man må ta et standpunkt til om folk i Nordland/Troms/Finnmark skal ha noe å leve av i framtidene, eller om regionen skal bli «Reidriftssamisk Samereservat» og netto mottaker av «Tilskudd».
  Dette behøver ikke gå på bekostning av hverken reidriftsamers særinteresser, eller interessene til de mindre målbærende Lulesamer, Sørsamer, Sjøsamer, Kvener, og andre mindre grupper av finsk og russisk avstamning, som i alle reportasjer om «Sametinget» syntes – nettopp usynlige.
  Sametinget syntes utvilsomt å ha en betydelig slagside mot reindrift – og kan da muligens representerer et betydelig «Demokratisk Underskudd» vdr interessene også til de andre grupper av «Samer» og minoriteter i regionen. I tillegg kommer problemer vdr rettigheter til andre nordmenn som har bodd i regionene siden siste istid.
  Om «Tinget» skal ha noen funksjon i tiden vi står foran, med økende økonomisk press på alle fronter, skatter/avgifter, kostnadspress, innvandring av helt nye etniske grupper, og bortfall av arbeidsplasser og utfordring vdr utflagging/globalisering må Tinget «få øynene opp» og «moderniseres» samt opptre inkluderende og progressivt utviklende – også vdr «næring».
  Hva sier Mikkel W(V)ara? Som opprinnelig finskættet, med betydelig kunnskap om regionen og ikke minst næring, lover og regler, bør han på banen.

 • X