Sår tvil om relevansenGunn Kari Hygen, Bergingeniør 1971 Daglig leder GKHygenEnergi

Sår tvil om relevansen

Gjennom NGU har mineralnæringen et formidabelt kompetansesenter. Spørsmålet er om det blir riktig brukt.

-Et hovedspørsmål henger fortsatt i luften: Gitt den meget lave prospekteringsaktiviteten i Norge, hvorfor er verdikjeden fra kartlegging til prospektering tilsynelatende brutt, og det til tross for at vi har et kompetansesenter som NGU?

Det er bergingeniør Gunn Kari Hygen som reiser spørsmålet. Etter 40 år i oljebransjen og andre næringer, har hun hatt konsulentoppdrag i mineralnæringen de siste åra og derfor etter hvert fått god innsikt i bransjen.

Bakgrunnen for ytringene er at NGU på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har vært gjenstand for en ekstern evaluering (geo3365.no: «Mindre forskning – mer kartlegging»).

Evalueringen var ment å gi en vurdering av NGU sin måloppnåelse, og om og i hvilken grad det er behov for endringer for å dekke samfunnets behov for geologisk kunnskap fremover. Et annet viktig mål var å belyse samfunnsnytten av NGU sin virksomhet, det vil si å gi systematisk kunnskap om samfunnsmessige resultater og effekter av de siste årenes ressursbruk og prioriteringer.

Hygen mener at evalueringen ikke tar inn over seg misforholdet mellom grunnleggende og anvendt kartlegging.

– At evalueringen er svak på dette punktet, mener jeg skyldes at evalueringsteamet ikke skiller mellom behovet for geologisk kunnskap til den internasjonalt konkurrerende mineralnæringen og den innenlandske meget store byggeråstoffaktiviteten som betjener infrastrukturbyggingen.

– Disse to områdene sauses sammen i noe som kalles næringen. Derfor kan det stilles spørsmål ved om utvalget til Oxford Research er robust og relevant.

– Poenget mitt illustreres av at DMF har en betydelig pågang av konsesjonssøknader om byggeråstoff, men tilsvarende søknader om mineralutvinning har gjennom flere år vært nærmest fraværende.

Hygen viser til at evalueringen angir at 60 prosent av berguttaket i dag er byggeråstoffer, men dette er feil ifølge henne. En tilleggsopplysning i mineralstatistikken viser at ca. 75 prosent av uttak av berg i Norge i dag er i forbindelse med byggeaktivitet innenlands

– Trykket fra de store offentlige infrastrukturbehovene drukner kompetansebehovet for mineralnæringen.

– Derfor konkluderer evalueringen også med at de primære kundene for NGU er NVE, Statens Vegvesen og Mareano. Ja, vil vi lukke oss inne, er sikkert dette vegen å gå, sier Hygen noe ironisk.

Bergingeniøren savner også en drøfting av NGUs mangel på målrettede kartleggingsprogram rettet imot våre internasjonalt konkurransedyktige mineraliseringer rundt omkring i landet, samt at evalueringen ikke tar for seg NGUs rolle i verdikjeden som grunnlag for aktiv prospektering fra industriens side.

– Evalueringen lander likevel ned på at kartleggingen må prioriteres langt mer enn i dag, og at anvendelsen og målrettingen av aktiviteter rettes mot samfunnsbehov og i mindre grad mot internasjonal merittering.

– De går så langt at de ønsker minimal internasjonal merittering. Dette er etter mitt syn å gå for langt da gjennomslag for artikkel i f.eks. Nature skaper et løft for organisasjonen.

Hygen framholder at NGU er tydelig «bottom-up» styrt med viktige initiativ fra fagfolk nede i organisasjonen. En dyktig stab, mener hun, leverer mange gode resultater, og de har mange førnøyde brukere

– Det har vært få sentrale initiativ, og organisasjonen har vært på vikende front ovenfor andre aktører. Evalueringen mener at sterkere målrettet styring mot prioriterte oppgaver må finne sted.

Evalueringen går imot ekstern finansiering når den detaljstyrer organisasjonen, men NGU bør, etter Hygens syn, være en ledende eller aktivt deltakende partner i store program, f. eks.et forsterket nasjonalt mineralleteprogram der også næringsinteresser er med.

– Det betyr ikke at betalte konsulentoppdrag skal styre.

Evalueringen er så vidt borti mangelen på prospekteringsmiljøer i Norge, men går ikke i dybden på om dette kan skyldes NGUs mulige konsulentoppdrag.

– Vi er et lite land. NGU må være aktiv ute i næringsliv med sin kompetanse. Her er det en hårfin balanse mot privat konsulentvirksomhet og prospektering.

Hygen påpeker at evalueringen mener at man skal konsentrere seg om kjerneoppgavene, men disse defineres ikke.

Her må Norsk Bergindustri være på banen, mener Gunn Kari Hygen.

– De har et formidabelt kompetansesenter – NGU. Det er meget får næringer forunt. Eller er det de internt nasjonale byggeråstoffinteressene som også styrer Norsk Bergindustri? er hennes retoriske spørsmål.

X