Strenge miljøkrav til sjødeponiNæringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strenge miljøkrav til sjødeponi

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen svarer leder Kjell Ingebrigsten i Norges Fiskarlag vedrørende mulige skadevirkninger av et sjødeponi.

I et innlegg på gweo365.no etterlyser Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag svar om Nussirs sjødeponi i Repparfjorden (Gruveavfall i Repparjforden – Hva nå Isaksen?).

Jeg kan forsikre Fiskarlaget om at vi stiller strenge miljøkrav i denne saken. Vi er trygge på at deponeringen ikke vil ha uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen.

Overvåkes kontinuerlig

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet.

Det er et klart krav om at deponiet skal overvåkes kontinuerlig. Undersøkelser viser at risikoen for partikkelspredning fra sjødeponiet er liten. Det er ikke tillatt å deponere avfall utenfor området som er satt av til deponi.

Dersom Miljødirektoratets grenseverdier overskrides, skal deponeringen stoppes inntil årsaken er avklart og utbedret.

Må dokumentere sjømattrygghet

I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet.

Nussir må dokumentere hvorvidt det er stoffer fra gruveavfallet i marine arter, og om dette påvirker sjømattryggheten. Overvåkingen er også viktig for å kunne iverksette tiltak dersom utslippene påvirker gyting.

Havforskningsinstituttet har undersøkt innholdet av ulike stoffer i en rekke sjømatarter i Repparfjorden. Det er viktig at vi har data på plass før oppstarten av sjødeponiet, slik at vi kan dokumentere om deponiet påvirker livet i fjorden.

Grundig vurdert

Konsekvensene av sjødeponering er blitt grundig vurdert, først av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med planavklaringen, og deretter av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet i forbindelse med utslippstilltatelsen.

Det nye i saken er at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nussir konsesjon til å utvinne kobber. Departementet har ikke gjort noen ny behandling av utslippstillatelsen. Vårt krav om at Nussir må stille økonomisk sikkerhet handler derfor om oppryddingen som må gjøres på land, og om reindriftens bruk av området.

Gruveprosjektet vil styrke og utvikle næringsgrunnlaget i nord med nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Jeg mener Fiskarlagets bekymringer er godt ivaretatt gjennom de tillatelsene som ligger til grunn for gruvedriften.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, Næringsmininster

 

X