Valgets kval?Elisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

Valgets kval?

Satsing på mineralnæringen er god politikk nær sagt uansett hvilke partier som havner i posisjon.

Uansett hvem som skal befolke regjeringen de neste fire årene er det viktig at de har et avklart forhold til mineralnæringen. Det er helt nødvendig for politikere med mål om å bygge infrastruktur, skape arbeidsplasser i hele landet og bevare en troverdig miljøprofil. Med andre ord er satsing på mineralnæringen god politikk nær sagt uansett hvilke partier som havner i posisjon.
Vi legger bak oss fire år med uttalt mineralsatsing. Det har gitt en del resultater; tre (!) positive vedtak til nye gruveprosjekter, en viss effektivisering av planprosessene i plan- og bygningsloven, forslag til ny lov om mineralutvinning til havs og igangsatt evaluering av mineralloven, for å nevne noe. Det er vi tilfreds med. Arbeiderpartiet har gått høyt i banen og ønsket seg en enda tydeligere satsing enn den vi har sett i denne stortingsperioden. De har blant annet lagt frem ei liste med åtte tiltak for økt mineralsatsing. Supert!
Norsk Bergindustri er ikke opptatt av hvem som styrer landet. Vi er opptatt av at de som gjør det legger til rette for at mineralnæringen til enhver tid skal ha gode vilkår for vekst og utvikling. Særlig tre elementer må på plass om det skal skje:
Incentiver for økt letevirksomhet. Uten leting og prospektering, ingen mineralnæring. I dag ser vi at leteaktiviteten er svært lav.  Støtten til NGUs geofysiske letevirksomhet må gjeninnføres, dessuten bør årsavgiften som betales for leterettigheter etter mineraler (undersøkelsesavgiften) motregnes mot faktiske kostnader for leteaktivitet. For å likestille egenkapitalfinansierte selskaper som ikke er i skatteposisjon med selskaper som er i det, bør det i tillegg gis et 25 % letetilskudd fra staten, tilsvarende det system som er etablert i petroleumssektoren. Leteselskaper som ikke har inntekter bør gis mulighet til å registreres i merverdiavgiftregisteret.
Prosessforutsigbarheten må styrkes. Det bør komme tydelige avklaringer om grensegangene mellom lovverk forvaltet av Direktoratet for mineralforvaltning, Miljødirektoratet og kommunene. Ressurstilgangen trenger langt sterkere beskyttelse enn tilfellet er i dag. Det er i samfunnets interesse at mineralske råstoffer er tilgjengelig for utvinning, men i dag stopper mange initiativ uten at prosjektets faktiske samfunnsnytte blir vektlagt. Vi ønsker oss en helhetlig gjennomgang av prosesser på tvers av lovverk og forvaltningsnivåer som møter aktører som vil starte ny eller utvide eksisterende mineralvirksomhet. Samtidig er det viktig å huske at forutsigbarhet og samfunnsansvar går begge veier. I dag er det et problem at det er mulig for aktører å tøye eller ikke forholde seg til lovverk. For eksempel, «midlertidige» pukkverk som utfordrer seriøsiteten i den etablerte delen av bransjen er en utfordring vi som bransje må ta ansvar for.
Ventetiden for behandling av konsesjonssøknader hos Direktoratet for mineralforvaltning har bikket seks år, noe som naturligvis er helt uholdbart. Vi etterlyser en reell tiltakspakke for å redusere ventetiden. Dette er noe våre medlemsbedrifter er svært opptatt av, og vi vil fortsette den jevnlige dialogen vi har hatt med direktoratet om temaet.
Vi håper det neste Stortinget og regjeringen konsentrerer seg om disse tre temaene i neste fireårsperiode. Det vil gagne våre medlemsbedrifter, men også innbyggerne i Norge og politikerne som er satt til å representere deres interesser.
ELISABETH GAMMELSÆTER
Generalsekretær i Norsk Bergindustri

X