Veikart for framtidens mineralnæring

Veikart for framtidens mineralnæring

Regjeringens arbeid for grønn konkurransekraft kommer og går, men bransjens behov for utvikling og modernisering består.

Den norske mineralnæringen skal bidra til økt produksjon av viktige mineralprodukter. Vår visjon er en framtidig klimanøytral mineralnæring med full ressursutnyttelse og ingen restmineraler.
Sånn lyder visjonen i Norsk Bergindustris veikart for mineralnæringen. Den ble til gjennom et samarbeid mellom våre medlemsbedrifter på tvers av delbransje, geografi, størrelse og tilhørighet til foreningen som et ledd i regjeringens arbeid for grønn konkurransekraft. Veikartet presenterer bransjen og våre egne ønsker for framtiden. Begrepet grønn konkurransekraft indikerer ikke bare økt ansvar for miljø og bærekraft, men også at det må foregå som en del av en positiv kommersiell utvikling. Norsk Bergindustris veikart er skrevet med det for øyet.
Visjonen er som visjonen skal være: vanskelig å faktisk nå, og kanskje litt naiv, men peker tydelig retning om hva vi vil være i framtiden.
For det første ønsker vi økt produksjon av mineralske råstoffer. Verdens mineralbehov øker, og Norge er i stand til å produsere bedre og mer miljøvennlig enn de fleste.
For det andre skal utslippene fra industrien reduseres så langt det er mulig.
Og for det tredje skal ressursene utnyttes så godt vi kan, gjerne med nye utnyttelsesformer enn de vi kjenner i dag. Det vi vurderer som avfall i dag, kan være en viktig råvare i morgen.
Teknologiutviklingen vi ser i mineralnæringen og industrien for øvrig vil bære med seg økt lønnsomhet og lavere miljøfotavtrykk. Allerede ser vi spede forsøk på førerløse, elektriske maskiner og økt robotisering som både er direkte kostnadsreduserende, fordi krav til antall førere og drivstoff går ned, men også indirekte fordi elektriske, førerløse maskiner ikke er avhengig av f.eks. ventilering i gruvegangene på samme måte som i dag. I veikartet skisseres blant annet ønske om et pilotanlegg for uttesting av ny teknologi og metoder i forbindelse med f.eks. logistikk, oppredning, prosessering og økt utnyttelse av avgangsmasser.
Omverdenen og bransjen selv stiller stadig strengere miljøkrav. Det skal vi være glade for; det favoriserer bedrifter som driver effektivt og moderne. Massebalanse, redusert behov for deponi, økt gjenvinning, lavere kjemikaliebruk og begrenset transport er sentrale stikkord i bransjens miljø- og bærekraftsarbeid. I veikartet presenteres en rekke forslag til tiltak for å gjøre bransjen vår renere og grønnere i årene som kommer. Blant annet ønsker vi mulighet for økt gjenbruksandel i asfalt, et forskningsprogram på substitusjonsprinsippet for mineralnæringen gjennom forskningsrådet, og panteordning for el-utstyr for å øke tilgangen til gjenbrukbare mineraler.
Samtidig er vi avhengig av rammevilkår som gjør dyr norsk fastlandsindustri kommersielt interessant også i framtiden. Veikartet presenterer noen av mulighetene for styrkede rammevilkår. I tillegg presenteres ønsker for forskning og utvikling som kan bidra til at målene nås. Det foreslås et forskningsprogram der bransje og relevante fagmiljøer samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.
Regjeringens arbeid for grønn konkurransekraft kommer og går, men bransjens behov for utvikling og modernisering består. Derfor tror vi veikartet for mineralnæringen vil kunne være et godt måldokument i tiden som kommer; Det presenterer hvilke områder vi særlig tror vil bli avgjørende og hvilke politiske grep som kan ta bransjen inn i framtiden.

X