Den neste teknologiutfordringenFoto: Global Sea Mineral Resouces

Den neste teknologiutfordringen

Verden trenger metaller for å gjennomføre det grønne skiftet. Dyphavsmineraler kan bli løsningen.

Utbyggingen av vannkraft og gruveindustri på 1900-tallet gjorde Norge til en ingeniørnasjon, og den kompetansen vi da ervervet oss – basert på naturgitte ressurser – ble godt utnyttet da olje- og gassindustrien kom til landet på 1960-tallet. På kort tid ble utdanning, forskning og utvikling, samt incitamenter fra statlig hold, en bærebjelke for at vi etter hvert ble verdensledende innenfor olje- og gassteknologi, og også innen maritim kompetanse.

Nå står vi kanskje foran en ny æra tuftet på naturgitte ressurser.

Les mer om dyphavsmineraler på expronews.com og geo365.no

Utenfor kontinentalsokkelen med alle olje- og gassfeltene, langt ute i Norskehavet, finnes mineraler med kritiske metaller som er nødvendige for det grønne skiftet. Vi vet fortsatt ikke om vi har å gjøre med kommersielle forekomster, og vi vet heller ikke hvordan de skal hentes opp på lønnsomt vis, eller i hvilken grad slik virksomhet kan skade havmiljøet.

Men det vi vet er at vi hadde stått på bar bakke hvis det ikke var for den teknologien som olje- og gassindustrien har gitt oss.

Les hele artikkelen på TUs debattsider.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals, October 19-21, Bergen

X