255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging

255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging

Det er en økning på om lag 40 millioner kroner. Av dette skal 30 millioner gå til fysiske sikringstiltak. Dette vil sikre oppstart av arbeidet med det store flomsikringsanlegget i Mjøndalen og området rundt i 2015.

–          Det er regjeringens mål å bedre samfunnets evne til å forebygge flom- og skredrisiko. Vi ønsker å styrke budsjettet til NVE med om lag 40 millioner kroner for å redusere konsekvensene av slike naturhendelser. Med befolkningsvekst, økte verdier i samfunnet og klimaendringer øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Derfor må vi satse mer på å forebygge. Dette er god samfunnsøkonomi, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energidepartementet har det overordnede forvaltningsansvaret innen flom og skred med NVE som operativ myndighet. NVE bistår blant annet kommunene med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking, sikring og beredskap. I årets statsbudsjett foreslås det å bruke 255 millioner kroner på tiltak innenfor flom- og skredforebygging. Samfunnssikkerhet er et prioritert område for regjeringen.

I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble midlene til flom- og skredforebygging økt med 50 millioner kroner. Flommen på Østlandet i mai 2013 førte til betydelige skader og behov for sikringstiltak. Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har allerede gjennomført mange tiltak de mest utsatte stedene.

X