Ny standard for jordskredJordskred vest for Carolinedalen på Svalbard. Foto: Lufttransport

Ny standard for jordskred

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

Arbeidet skjer i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og standarden har arbeidstittelen ISO 21499 Security and resilience – community-based landslide early warning system. Standarden skal bidra til å styrke beredskapen for enkeltpersoner og lokalsamfunn som er sårbare for jordskred. Dette er tenkt gjort ved å bedre beredskap gjennom effektiv implementering av planer for tidlig varsling for å redusere konsekvensen av skader der tap av liv, skade på eiendom, miljø og materielle verdier reduseres til et minimum. Standarden er ment å oppmuntre lokalsamfunn til å spille en mye mer aktiv rolle i sin egen beskyttelse.
Les hele saken på standard.no

X