Flymålinger over ØstlandetDet kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling i Fjelleregionen. Måleinstrumentene er montert i stingeren bak flyet og inne i kabinen. Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad

Flymålinger over Østlandet

Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken.

Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere berggrunnen og dermed avdekke eventuelle farer for forvitring og andre problembergarter ved framtidig tunnelbygging. Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre siden utvikler de varme og kan under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare.
Kunnskapen om dype strukturer blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om hvordan og når fjellene i Sør-Norge oppsto. Det hjelper oss også med å forstå hvordan de kaledonske skyvedekkene og mineralressursene ble dannet. Fjellregionen i Sør-Norge er lite kartlagt i forhold til andre områder i Skandinavia.

Det aktuelle måleområdet i Fjellregionen. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet
For å få best mulig resultater, blir målingene utført fra lav høyde. NGU har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde. I bratte fjellområder vil målehøyden bli vesentlig større. Det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flyvningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet. I en av kampanjene blir målingene gjort i et bredt belte fra Røros i nordøst til Espedalen i sørvest. Den andre kampanjen strekker seg fra sørlige deler av Hedmark og sørover i Østfold.
Flyvningene vil pågå utover sommeren og høsten.
Flyene vil veksle mellom å ha base på Røros, Fagernes og Moss lufthavn, og krysser fram og tilbake. Flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området.
Viktig kunnskap
Dataene fra Fjellregionen blir  en del av «Crustal Onshore Offshore Project» (COOP). Dette er et omfattende prosjekt, som er finansiert av NGU, Oljedirektoratet, Nye Veier og 20 oljeselskap. Prosjektet har allerede finansiert tilsvarende flymålinger i kystområdet mellom Kragerø og Brønnøysund, fjellområdene mellom Stavanger og Trondheim og store deler av Nordsjøen og Norskehavet.

Det aktuelle måleområdet sørøst i Norge ligger innenfor den blå streken.

Pressemelding

Newer Post
Older Post
X