Prosjekterer Oslos nye vanntunneler Holsfjorden i Viken blir Oslos reservedrikkevannskilde. Foto: Randi Hausken

Prosjekterer Oslos nye vanntunneler

Per i dag forsyner én drikkevannskilde (Maridalsvannet) og ett vannrenseanlegg 90 prosent av Oslos innbyggere med drikkevann.

For å redusere sårbarheten har Oslo kommune valgt å bygge en reservevannforsyning (prosjektet Ny vannforsyning Oslo) og samtidig nye vannforsyningstunneler (Stamnettprosjektet).

Sikringen av en fullgod reservevannforsyning skal skje ved å tilføre vann fra Holsfjorden i Viken. Herfra skal det drives tunnel til et nytt vannrenseanlegg ved Huseby.

29. oktober meldte Multiconsult at de har signert kontrakt om detaljprosjektering av rentvannstunnelen som er underlagt Ny vannforsyning Oslo.

-Den nye Rentvannskontrakten kompletterer den geologiske reisen i Oslo-feltet med tunneldriving videre østover i de sedimentære bergartene helt frem til grunnfjellsgneisen ved Trosterud-Stubberud og nordover til syenittene ved Oset, sier objektleder for tunneler og bergrom, Elisabeth Grasbakken fra Multiconsult.

LES OGSÅ: Lover tryggere og mer effektiv fremdrift

Fra Huseby føres vannet i tunnel til Sagene bydel. Deretter starter Stamnettprosjektet, som skal føre vann fra Sagene til Disen og Trosterud, og samtidig fra Oset vannbehandlingsanlegg (Kjelsås) til Disen.

Illustrasjon: Oslo kommune

Det skal drives en ca. 11 kilometer lang tunnel fra Stubberud til Huseby ved hjelp av tunnelboremaskiner. I tillegg skal det drives konvensjonelle tunneler fra Oset vannbehandlingsanlegg til Disen og fra Disen til Stubberud og Trosterud.

Det skal også prosjekteres et høydebasseng med kapasitet på 50 000 m3 i fjell ved Stubberud. Det skal være en pumpestasjon i fjellet med kapasitet på 2 500 liter per sekund og flere ventilkamre av vann fra tunnelene til hovedledningsnettet i Oslo.

Multiconsult er, sammen med samarbeidspartnerne COWI og Asplan Viak, inne i det de omtaler som en hektisk fase.

-Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er Norges suverent største og mest kompliserte vann- og avløpsprosjekt, med mange ulike utfordringer sier Siv Kristin Mellgren som er oppdragsleder for den nye Rentvannskontrakten.

Begge prosjektene skal være ferdigstilt i 2028.

X