8 nye sentre

8 nye sentre

Forskningsrådet har tildelt 15-25 millioner kroner i åtte år til 8 nye forskningssentre for miljøvennlig energi.

Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

(Pressemelding)

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år. 

Sentertildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonferanse i dag. Oppstart blir i 2017.
Viktige for klimaet og samfunnsutviklingen
De åtte nye forskningssentrene skal bidra til å redusere klimagassutslippene nasjonalt og internasjonalt, bruke energi mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi. En viktig oppgave er å vise frem resultatene av forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi.
Sentrene dekker områdene vannkraft, smarte strømnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene. Totalt er det bevilget ca. 160 millioner kroner i året til forskningssentrene for miljøvennlig energi.
Spydspisser
FME-ordningen er en langsiktig satsing som skal bidra til å løse klima- og energiutfordringer og til næringsutvikling. Sentrene er satt sammen av sterke forskningsmiljøer og et stort antall brukerpartnere fra næringslivet og offentlig forvaltning. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning.
– FME-ordningen skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom fremragende forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning innenfor miljøvennlig energi. De gode økonomiske betingelsene og varigheten til hvert enkelt senter gir økte muligheter til å få fram svært viktige resultater innenfor energi- og klimaområdet som også kan utnyttes til verdiskapning i næringslivet. I tillegg må sentrene levere vitenskapelige resultater på internasjonalt høyt nivå, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.
Sentrene er valgt ut på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet, potensial for innovasjon og verdiskaping og i hvilken grad de oppfyller myndighetenes mål knyttet til energi og klimagassutslipp.
I tråd med nasjonale strategier
Den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi – Energi21 – har forskning på vannkraft og fleksible energisystemer øverst på prioriteringslisten. De får nå hvert sitt senter. Andre prioriterte områder som solenergi, energieffektivisering og CO2-håndtering får også egne sentre.
Porteføljen av FME-ene sammenfaller dessuten godt med Regjeringens fem prioriterte områder i arbeidet for å redusere klimagassutslippene.
Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.
De åtte første FME-ene ble etablert i 2009 og er nå inne i sitt siste driftsår. Ytterligere tre samfunnsvitenskapelige FME-er ble etablert i 2011 og avsluttes i 2018.
I alt 13 norske forskningsmiljøer har i denne søknadsrunden konkurrert om å få status som FME i ordningen som administreres av Norges forskningsråd.

forskningsradet.no/fme
Dette er de åtte nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME)


Norwegian CCS Research Centre
Vertsinstitusjon: SINTEF Energi
Senteret fokuserer på CO2-håndtering, også kalt CCS. NCCS er et nasjonalt og internasjonalt CCS partnerskap mellom operatører, leverandører og forskere som har forent krefter for å bidra til realisering av fullskala CCS prosjekter og at Nordsjøen blir Europas CO2 lager. Dette skal bidra til store kutt i globale CO2-utslipp.
8 forskningspartnere, 25 brukerpartnere
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology
Vertsinstitusjon: NTNU
Senteret skal utvikle fremtidens vannkraftteknologi og nye løsninger for bruk av fleksibel vannkraft. Senterets ambisjon er at verdiskapningen i norsk vannkraftsektor dobles innen 2050.
6 forskningspartnere, 31 brukerpartnere
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy 
Vertsinstitusjon: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
Senteret skal utvikle teknologi for andre generasjons biodrivstoff. Ett av senterets mål er å oppnå opptil 30 % reduksjon i produksjonskostnader sammenlignet med dagens nivå. Biodrivstoff kan bli et svært viktig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp i transportsektoren.
8 forskningspartnere, 40 brukerpartnere


Centre for intelligent electricity distribution
Vertsinstitusjon: SINTEF Energi
Senteret skal bidra til å digitalisere og modernisere distribusjonsnettet på en kostnadseffektiv, fleksibel og robust måte. Målet er at nettet skal håndtere samspill med smarte nettkunder, elektrisk transport, solcelleanlegg og annen fornybar kraft.
4 forskningspartnere, 26 brukerpartnere
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future
Vertsinstitusjon: SINTEF Energi
Senteret skal arbeide med energieffektivisering i industrien og har partnere fra hele bredden av norsk næringsliv. Senterets hovedmål er å utvikle teknologier som kan redusere industriens spesifikke energibruk med 20 – 30 % og klimagassutslippene med 10 %.
7 forskningspartnere, 36 brukerpartnere
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
Vertsinstitusjon: IFE
Målet til senteret er å bidra til vekst og utvikling av norsk solcelleindustri. Kjernen i senteret er produksjon av silisiumbaserte solceller. Senteret skal utvikle verdens mest miljøvennlige prosesser for fremstilling av solcellesilisium og samtidig arbeide for kostnadseffektiv vekst i bruken av solceller i Norge.
6 forskningspartnere, 15 brukerpartnere
Mobility Zero Emission Energy Systems 
Vertsinstitusjon: IFE
Senteret vil arbeide med energi til transport. De skal utvikle teknologi for bruk av hydrogen og batterier til transport, både på land og til sjøs. Samtidig skal senteret arbeide med virkemidler og forretningsmodeller for null-utslipps transport.
7 forskningspartnere, 38 brukerpartnere
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
Vertsinstitusjon: NTNU
Senteret skal arbeide med løsninger for nullutslippsområder i smarte byer. Mer effektiv energibruk, produksjon og utnyttelse av fornybar energi vil bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte nærområder uten klimagassutslipp.
3 forskningspartnere, 32 brukerpartnere

Skrevet av: Claude R. Olsen

Til pressemeldingen

X