Brevik eneste alternativ

I hht. en vurdering som Miljødirektoratetet har gjort, er det bare NORCEMs kalksteinsgruve som per i dag egner seg for deponering av uorganisk avfall.

Med  bakgrunn i at dagens deponi for farlig avfall på Langøya i Vestfold anslås å være fullt innen få år, har det lenge vært diskuert hvor denne lagringen kan fortsette (GEO 03/2015: «Ingen Plan B»).

Miljødirektoratet har nå vurdert konsekvensutredninger for to ulike alternativer for framtidige deponi: Fjellhall i Raudsand i Nesset kommune, og Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn kommune. Direktoratet tar imidlertid ikke standpunkt til hvilket alternativ som er best.

– Vår jobb er ikke å gi noen anbefaling av hvilket alternativ som eventuelt skal velges. Vår vurdering begrenser seg til å omhandle og sammenligne de miljømessige og tekniske forhold, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Likevel går det klart fram av Miljødirektoratets vurderinger at Brevik-alternativet har store fortrinn. «Dalen gruver i Brevik er godt egnet som lokalitet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall ut fra en vurdering av geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold,» skriver Miljødirektoratet.

Vedrørende fjellhall i Raudsand  heter det imidlertid at  Miljødirektoratet ikke har «fått nok informasjon om geologiske, hydrologiske og geotekniske forhold i saken til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallene i Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall».

Det fremkommer heller ikke klart av dokumentene om Bergmesteren Raudsand AS vil ha en teknologi som er egnet for å behandle de typer uorganisk farlig avfall som det er nasjonalt behandlingsbehov for.

En helt annen sak er at Norcem ikke har til hensikt å stille kalksteinsgruvene til disposisjon for å deponere farlig avfall fra NOAHs anlegg på Langøya (geo365.no/2010.18).

Så da …

 

 

 

X