Gass bedre enn kull Kullproduksjonen på Svalbard er i all hovedsak avstlutet. Det er bare i Gruve 7 at det fortsatt er drift. Bildet er fra Svea Nord hvor hydrauliske stempler holdt berget oppe, og hvor fjellet gikk i kontrollert ras bak stemplene etter hvert som kullet ble tatt ut. Foto: Halfdan Carstens

Gass bedre enn kull

En ny studie som SINTEF står bak viser at gass er 50 prosent bedre for klimaet enn kull.

Kull er den største enkeltkilden for karbondioksidutslipp fra menneskelig aktivitet. Å bytte ut kull med naturgass (som er et mindre karbonintensivt drivstoff), er et av de mest kostnadseffektive alternativene for å redusere CO2-utslippene på kort sikt, skriver SINTEF.

Samtidig vet vi at den globale etterspørselen etter kull øker. Bare i 2018 var økningen på 0,7 prosent.

Om naturgass er bedre enn kull, har vært svært omdiskutert, ikke minst på grunn av utvinningsmetoder som hydraulisk oppsprekking, som brukes i stor grad i USA.

Naturgass består i hovedsak av metan, en gass som har mye sterkere positiv klimaeffekt enn karbondioksid. Bekymringene har handlet om mulige metanlekkasjer under utvinning, transport og prosessering av naturgassen.

I noen studier har mulige metangasslekkasjer nullet ut klimaeffekten man fant ved å gå over fra kull til naturgass.

Nå viser en ny studie der man har tatt i bruk mer avanserte målemetoder, at overgangen fra kull til gass ikke bare er sentralt for å oppnå klimagassreduksjoner, men at risikoen for metanutslipp er vesentlig mindre enn klimafordelene ved en slik overgang.

– Vi har sett nærmere på konsekvensene av å bytte ut kull med naturgass og sett på hele spektret av utslipp, mulige metanlekkasjer og andre utslipp – og benyttet oppdaterte klimaberegninger, forteller Francesco Cherubini. Han er professor i industriell økologi ved NTNU. Cherubini er også hovedforfatter på IPCC-rapporten Climate Change and Land

– Vi presenterer en solid case der vi viser at når vi går alle utslipp etter i sømmene, på både kort og lang sikt, så vil klimagevinsten ved overgang fra kull til gass være betydelig, sier han.

Les hele artikkelen her.

X